родопи

 • Налага се реинтродукция на дивия заек в Родопите заради драстично намаляла популация

  Смолян. Значителна редукция имат някои видове животни, които са структороопределящи за екосистемите. Това каза на пресконференция днес на представянето на проект „Интегриран модел за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси в Централни Родопи” (Рид Мурсалица) Силвия Младенова, ръководител на проекта, предаде репортер на радио „Фокус” – Смолян. Като пример тя посочи дивия заек, чиято популация в Родопите е намаляла драстично през последните години и налага неговата реинтродукция в региона и обясни. Това животно е основно звено в хранителната верига на типичните родопски екосистеми с ключово значение на едрите грабливи птици и за някои хищници като вълка. Застрашени са още популациите на глухара и лещарката, които често са обекти на бракониерски лов, а конкретно те са едни от приоритетните видове за защита в зона „Триград – Мурсалица”. Застрашена е и популацията на кафявата мечка, която е рядък вид за България, въпреки че в момента популацията й е увеличена поради слабата хранителна база. Младенова подчерта, че съществува криза и в горския сектор като горите страдат от пожари и се прилага типично секторен подход при стопанисване и постепенно подмладяване и израждане на елитните горски насаждения. Като много добра алтернатива в това отношение би било прилагането на мултифункционалното стопанисване на горите и някои форми на разновъзрастови подборни сечи, които все още слабо се прилагат в България. Като други проблеми изтъкна недостатъчния административен капацитет, проблемното законодателство и неговото прилагане в страната, което, според ръководителите на проекта, води до липса на устойчивост, изкуствени кризи в много сектори, включително и в сектора Околна среда, животновъдство и горско и ловно стопанство. „Постепенното фрагментиране и деградация на природните местообитания, свързани със загубата на природни ресурси, видове и хабитати, също е сериозен проблем и всички тези процеси имат негативно екологично въздействие и оказват такова върху социално-икономическата среда в региона, в развитието на туризма, животновъдството, земеделието и останалите сектори”, каза още Младенова. На срещата стана ясно, че основната цел на проекта е опазване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси в Централните Родопи, а специфичните цели са опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси на територията на рид Мурсалица – популации на редки и приоритетни видове в европейски мащаб, както и пасищни, ливадни и горски хабитати с европейско значение; проучване на влиянието на използваните стопански практики в животновъдството и земеделието върху състоянието на хабитатите и видове с европейско и световно значение на територията на рид Мурсалица; изготвяне на програма от мерки за тяхното опазване; повишаване на капацитета на целевите групи и заинтересованите страни – животновъди, земеделци, собственици на гори и др. Целевата група, която обхваща проектът, са представители на местното население от някои населени места, които попадат в обхвата на защитената зона „Триград – Мурсалица”, земеделци и животновъди от населените места, попадащи в обхвата на Натура 2000, зоните „Триград – Мурсалица”, представители на горовладелски кооперации, собственици и стопани на гори, както и представители на дивечовъдни станции, ловни стопанства, ловно-рибарски дружества, на образователни и научни институции и организации в региона, както и неправителствени организации. Някои от предвидените дейности са предварително проучване на съществуващите животновъдни и земеделски стопански практики на територията на населените места, попадащи в защитена зона „Триград – Мурсалица”, проучване, анализ и оценка на влиянието на използваните животновъдни и земеделски стопански практики върху състоянието на видовете с национално, европейско и световно значение и техните хабитати, пилотни и демонстрационни дейности за опазване на биологичното разнообразие в Натура 2000, зона „Триград – Мурсалица” – монтаж на хранилки с цел подхранване и опазване на видовете с консервационно, стопанско и среднообразуващо значение и други.
  Даниела БОЙКОВА
  Агенция Фокус

  ...

  Налага се реинтродукция на дивия заек в Родопите
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Диви кози от Родопите ще бъдат заселени в природен парк „Витоша”

  Смолян. Регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян ще контролира улова на диви кози и транспортирането им до природен парк Витоша. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията. Това се регламентира от разрешителното, издаденото от министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Разрешителното е в отговор на заявление на ДПП „Витоша”. Целта е да се подобри качеството и структурата на популацията на дивата коза в парка, чрез внасяне на видове от други райони. Максимално от територията на инспекцията могат да бъдат уловени четири екземпляра. Разрешителното влиза в сила на 15 септември и е валидно до 1 март 2010 година. Забранено е улавянето на женски кози с малки.
  Агенция Фокус

  ...

  Диви кози от Родопите-в природен парк „Витоша”
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Огромна 280 - килограмова мечка - стръвница гръмна наскоро испански ловец край Девин, по линия на международния ловен туризъм. Хората се надяваха с това да дойде край на мечешкия терор в Родопите, но както изглежда, няма да е толкова лесно да се отърват от всички агресивно настроени мецани.

  Регистрирани са нападения над животни в редица родопски селища - Богутево, Кутела, Виево. Стигна се и до инциденти с хора. Само в Богутево стръвница е натръшкала вече повече от 20 овце.
  Ловците от родопските села също недоволстват - мечките са защитени от закона, но присъствието им прогонва дивите свине, които пък са основна ловна цел по това време. Оказва се, че в разгара на сезона много ловни дружини остават с празни ръце - прасета няма, те не издържат на конкуренцията на мечките.
  в. Уикенд 

  ...

  Мечешки терор в Родопите
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Увеличава се популацията на сърни, глигани и благородни елени в Родопите

  Смолян. Забелязва се увеличение на популациите от сърна, дива свиня, благороден елен в Родопите съобщи за радио „Фокус” – Смолян директорът на Регионална дирекция по горите – инж. Асен Карабов. Това сочат данните от последното преброяване на дивеча в област Смолян. Според извършената таксация най-голям е броят на сърните – 5078 бр., следван от дивата свиня 3315 броя. Значителен е и броят на зайците, като в цялата област са преброени 10 524 заека. Според данните на РДГ –Смолян, общо 204 мечки обитават родопските гори, което показва спад с 24 мечки в сравнение с миналата година. Броят на благородните елени е 607. Има увеличение и в броя на дивата коза в Родопите спрямо миналата година. Сега са преброени общо 559 от защитения вид, който бе застрашен от изчезване заради бракониерски набези. Родопите обитават и 415 муфлона, 30 елени –лопатари, 120 вълци, 2700 лисици. Преброени са и 608 броя скитащи кучета. Сред птиците, обект на лов, най-голям е броят на глухарите, общо 1164 броя, 2254 яребици и 1046 кеклика. Инж. Карабов посочи още, че общата ловна площ в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите - Смолян възлиза на 308 678 хектара и е повече от горския фонд на дирекцията поради факта, че в ловностопанските райони са включени и площи от селскостопанския фонд. Основните видове дивеч, обект на лов, са сърна, дива свиня, благороден елен, глухар и муфлон. От защитените животински видове са разпространени – дива коза, кафява мечка, дивата котка, златка, видра и порове. В ловностопанско отношение територията на РДГ-Смолян е разделена на две, в зависимост от стопанисващите и ползващите дивеча. Предоставените ловностопански райони са с площ 255 086 хектара, или 83% от общата площ се стопанисват от 3200 ловци, обединени в 59 ловни дружинки, регистрирали се в зевет Ловни сдружения. Държавните ловностопански райони с обща площ 53592 хектара се стопанисват от Държавните горски стопанства и Държавното ловно стопанство “Извора” - Девин.
  При таксацията през миналата година бяха преброени 565 благородни елена, 26 елени лопатари, 225 мечки, 4919 сърни, 160 вълци. Значителен бе броят и на дивите прасета 3168 броя, лисиците в областта са 2763 бр. дива коза -628 бр., муфлони -393 бр., 1157 броя глухари. Зайците в областта преди година бяха 9660, а скитащи кучета - 551 бр. От ценните за лов птици най-голям бе броят на яребиците 3342 и кеклик -872 бр.
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Агенция Фокус

  ...

  Сърни, глигани и благородни елени в Родопите
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Смолян. Официално ще бъде представена

  най-дългата екопътека в Родопите, предаде радио „Фокус” – Смолян. Екопътеката е дълга над 100 км и започва от чепеларското село Хвойна, преминава през община Чепеларе, община Смолян и завършва в гръцкото село Паранести. Пътеката е изградена по проект "Биоразнообразието в Родопите – предпоставка за създаване на нови туристически продукти". Екомаршрутът е изграждан повече от година, като обединява всички природни забележителности в общините Смолян и Чепеларе. Заедно с тях са прокарани и нови маршрути, които допълнително разкриват туристическия потенциал на региона. Георги Пампоров, изпълнителен директор на Регионална туристическа асоциация „Родопи” обясни, че преминаването на целия маршрут отнема около пет дни, но има възможност различните туроператори и еко гидове, които предлагат туристически преходи в Родопите, да си изберат част от маршрута и да го предлагат като отделна дестинация. Екопътеката преминава през „Чудните мостове”, местността „Цирикова църква”, Пампорово, „Орфееви скали”, „Смолянски езера”, „Каньона на водопадите”, природна забележителност „Орлов камък” край Смолян, откъдето пътеката продължава към Горното течение на река Арда и съществуващите атракции. От село Арда пътеката продължава към прохода „Елидже” над Рудозем, след което минава в Гърция и обхваща регионите Драма - Паранести и Ливадитес. Там пътеката преминава през най-високите родопски водопади – Св. Варвара, Лепидас и Ливадитис. За съжаление обаче, за да могат туристите да преминават в Гърция, ще е нужно отварянето на граничните пунктове в Смолянска област, посочи Пампоров. По протежение на екомаршрута са изградени множество заслони, беседки, чешми и тоалетни. За пръв път целият преход ще се премине от журналисти и туроператори между 20 и 27 октомври. 
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Агенция Фокус

  ...

  Официално представят най-дългата екопътека в Родопите
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Вандали унищожават туристическите табели в Родопите

  Смолян. Вандали унищожиха туристическата информационна табела, указваща защитената местност връх Средногорец, предаде репортер на радио „Фокус” – Смолян. Табелата се намира на главния път Смолян – Рудозем, при разклона за селата от горното поречие на река Арда. Табелата представляваше географска карта на местността с обозначените на нея забележителности, екопътеки, места за отдих и водоизточници със заслони. Табелата най-вероятно е унищожена с оръжие. Директорът на дирекция "Проекти, програми и международно сътрудничество" в община Смолян Илия Годев коментира, че това е сериозен проблем, тъй като на много места ловци и недобросъвестни туристи унищожават туристическата маркировка. Най-тежко е положението в гористите местности, където информационните табели служат за прострелване на оръжия. Годев посочи, че възстановяването на указателната маркировка е много скъпо, тъй като се налага изработка наново и монтаж, което е сложно. Повечето табели са изготвени по различни проекти, финансирането, за което спира, след като се поставят. След това няма средства за поддръжка и парите се набавят трудно. Годев съобщи, че в тази връзка Регионална туристическа асоциация „Родопи” започва серия от срещи с ловните дружинки на територията на област Смолян, за да се предприемат общи действия за решение на проблема.
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Агенция Фокус

  ...

  Вандали унищожават туристическите табели в Родопите
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •  

  Смолян. Появиха се първите минзухари в Родопите, предаде репортер на радио „Фокус” – Смолян. Заради необичайното топло време от началото на месец февруари, поляните в покрайнините на Смолян са отрупани с жълти и сини минзухари, което не е нормално за този период от годината. Обичайно, минзухарът се появява в средата на месец март, непосредствено след стопяването на снеговете. Липсата на сняг обаче е причина цветята вече да разцъфнат. Дивият минзухар вирее главно в ливади и високопланински пасища. Още в първите дни на новата година в Смолян цъфнаха и кокичетата. И въпреки че в момента над Смолян вали съвсем слаб сняг, появата на пролетните цветя е сигурен признак, че краят на зимата е близо.
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Информационна Агенция Фокус
  снимки: авторът

  ...

  В Родопите цъфнаха първите минзухари/13.02.2009/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •  

  Смолян. В Област Смолян приключи проектът „Биоразнообразието в Родопите – предпоставка за създаването на нови туристически продукти” по програма ФАР, с помощта на който бе изградена най-дългата екопътека в Родопите, каза в съвместната рубрика „Посоки” на радио „Фокус” –Смолян и Държавната агенция по туризъм Илия Годев – директор на Дирекция „Международна дейност и проекти” в Община Смолян. Проектът се изпълнява в партньорство между Регионална туристическа асоциация „Родопи”, Община Смолян, Община Чепеларе и Община Рудозем. Общата дължина на трасето е 180 километра, което включва няколко маркирани екопътеки. Маршрутът започва от чепеларското село Орехово и продължава до границата с Гърция при прохода Елидже. На територията на Община Смолян са изградени съоръжения и е поставена маркировка на общо 80км. пътеки. „Важно е, че този проект се надгради по няколко проекта, които Община Смолян реализира в предходната година, каза Годев и допълни, че това, което Община Смолян е поставила като начало, вече е придобило регионален мащаб. Годев каза също, че проектът е включен в Програмата за развитие на туризма на Община Смолян. Това е документ, който се приема ежегодно, заедно с приемането на бюджета и има характер на план на действие, който се изпълнява през годината. Средствата, които са вложени в реализацията на проекта са в размер на 25 000 лв. Общинският план за развитие включва няколко приоритета, сред които приоритет едно е развитие на туризма в Община Смолян и разнообразяване на туристическия продукт, чрез създаване на инфраструктура и обслужване за селския, алтернативния, приключенския и екотуризъм. Относно предстоящия зимен туристически сезон Илия Годев коментира, че е трудно е да се прогнозира какъв ще бъде той, предвид Световната финансова криза. „Кризата, която тръгна от САЩ, но засегна и Европа, вече указва влияние и върху планиране разходи на домакинствата, в частност плановете за организиране на почивка. Лично аз предполагам, че ще има свиване в разходите за почивка, а оттам и намаляване на броя на туристите, които ще почиват в Европа и в частност и България, заключи Годев.
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Агенция Фокус

  ...

  Завърши изграждането на най-дългата екопътека в Родопите/05.12.2008/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Новите пациенти в Спасителния център за диви животни

  Запознайте се нашите интересни пациенти и с техните истории - щастливи или тъжни, те са ежедневие в Спасителния център, и всеки нов пациент е ново предизвикателство и нова битка за живот...

  Бухал (Bubo bubo)
  Тази, иначе величествена птица, пристигна в Спасителния център в ужасно състояние. Едното крило не просто беше ранено, а на него нямаше никакви тъкани. При липсващи тъкани не може със сигурност да се твърди каква е била причината за нараняването, но каквато и да е била тя, птицата дълго време е търпяла страшни болки, докато ларвите на различни паразити са се хранили с тъканите на увреденото и крило. Дълго време тя е била в невъзможност да се храни, което е довело до драстично спадане на теглото и до 100 грама под критичния за вида минимум.
  Ампутацията на крилото просто беше неизбежна. Птицата преживя операцията, трудно излезе от упойката и ден след това силите я напуснаха завинаги. Една величествена птица по-малко в нощното небе...
  Специално благодарим на Андреана Трифонова от "Проект Родопи" и инж.Екатерина Гаджева от РИОСВ-Смолян, които бяха съпричастни с трагедията на това същество и помогнаха за неговото транспортиране до Спасителния център.

   Видра (Lutra lutra)
  Малката видра постъпи в Спасителния център от района на Димитровград със съдействието на Николай Апостолов - кмет на село Райново и на неговата съпруга. Била е нахапана от кучета, в резултат на което задните крачета не се движели. Добрите хора я открили и занесли на ветеринар, където, за жалост, стояла няколко дни почти без лечение и без да се храни. Състоянието и се е влошило рязко и хората решили да потърсят помощ на друго място.
  При постъпването си при нас, видричката беше с хипотермия (ниска телесна температура) и силно обезводнена и, въпреки спешните мерки за стабилизиране на състоянието и, няколко часа по-късно почина. Аутопсията показа дупки на стомаха, през които стомашното съдържание се е изливало директно в коремната кухина. За съжаление в подобни случаи сме безсилни...

  Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)
  Пеликанчето Пелин постъпи след прекарана в дивата природа болест, за която не можеше вече да бъде установено каква е била. Състоянието му беше много тежко. Не беше способен да стои на краката си, непрекъснато се клатеше и падаше. В допълнение, не можеше да поглъща храна сам.
  През първите няколко дни се очакваше влошаване на състоянието му. Храненето ставаше насила като рибата трябваше да се пъха в хранопровода с ръка чак до стомаха.
  И така, както очаквахме влошаване, изведнъж Пелинчо започна все повече да може да се задържа на краката си без да падне. А един ден дори глътна една риба сам и беше видимо горд от постижението си. Така започна оздравяването на бебето-гигант. В момента Пелин е преместен от реанимацията в голяма клетка в двора, която дели със сива чапла и бял щъркел и ние се чудим по какъв начин да даваме храна на съквартирантите му, защото той изяжда всичко.

   
  Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
  Малкото бижу шипоопашата костенурка пристигна при нас от района на Ямбол без никакви оплаквания, освен, че е вълшебно малка и хората, които са я намерили, са се притеснили дали ще оцелее самичка. Корубата и още е мека и на едно място има вдлъбнатинка, където птица се е опитала да я клъвне, но няма рана. Малката добре си похапва и обожава плодове. Когато яде диня, обича да заспива в нея.
  Няколко дни след нейното пристигане, в Спасителния център попаднаха две нейни огроооомни посестрими. Гледани са 30 години в домашни условия. Жената, която ги е гледала вече е възрастна и няма възможност да се грижи за тях вече, затова решила да ги даде при нас.
  Можете да видите на снимката каква огромна разлика има между бебето и възрастната костенурка.
  Трябва да припомним, обаче, че точно защото се взимат костенурки от природата, те са изчезващ вид. Много хора ги гледат в дворовете си, където костенурките нямат естествени условия за размножаване, често дори нямат партньор, за да се размножават. В редките случаи, когато имат поколение, малките не се пускат на свобода. Така числеността на костенурките в дивата природа драстично се свива.
  Взимането на костенурки от природата, отглеждането им в домашни условия, нараняването и убиването им са забранени със Закона за биологичното разнообразие. 

   Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
  По същото време, когато получихме бебето шипоопашата костенурка, от София ни изпратиха и едно бебе шипобедрена костенурка, съвсем малко по-голяма. Е, тя не е реално от София, но човекът, който ни я изпрати я получил като подарък да си я гледа вкъщи. Той, обаче, знаейки, че костенурката е защитен вид, е решил, за нейно добро, да я върне в дивата природа, където и е мястото.
  Получихме я прекрасно опакована с голяма грижа, затова има и снимка на кутийката.
  Малките костенурчета и големите костенурки ще бъдат "зазимени", защото костенурките спят зимен сън. Напролет ще се събудят, за да посрещнат новия си живот в дивата природа.

  Черна каня (Milvus migrans)
  Тази невероятно красива и финна граблива птица постъпи при нас с невъзможност да движи краката си, поради неврологично нарушение. Все още не е ясно дали ще може да се оправи. Лечението дава резултат, но при неврологичните увреждания никога не може да се каже със сигурност до каква степен ще се подобри състоянието на пациента. Иначе, тя се наложи като един от най-гласовитите пациенти. Треперливия и глас се чува с повод и без повод, много е общителна и любопитна.

  Ливаден дърдавец (Crex crex)
  Сигурно сте чували за ливадния дърдавец, че е световно застрашен вид. В Спасителния център този ливаден дърдавец постъпи с рана на крилото и нарушения в движението на единия крак. Крилото вече заздравява, а движенията на крачето стават все по-координирани.
  Това е един определено труден пациент по отношение на хранене и грижи. Много е плашлив и от най-малкия шум се блъска в клетката, а осигуряването на храна, която да харесва се оказа доста трудно, но все пак открихме подходящи заместители на неговата естествена храна. Бъдещето ще покаже каква ще е съдбата му, дали ще се възстанови напълно и ще е в състояние да се справя сам в дивата природа.

  Синявица (Coracias garrulus)
  Синявицата не е рядка, но поради скрития си начин на живот, остава непозната за повечето от нас. Тя е една от най-ярко оцветените нашенски птици. Прелетен вид, който се храни предимно с гъсеници и ларви на различни бръмбари.
  Тази специално, постъпи при нас с лошо счупване на крилото, което не можа да се възстанови след операцията, тъй като ямката на ставата също е била счупена и крилото просто не можеше да се държи в нея и висеше. Трудно свикна на храната която ние можехме да и предложим като заместител на естествената, но постепенно започна да се храни и сама.  Сива чапла (Ardea cinerea)

  Тази сива чапла беше простреляна в крилото. След операцията се възстановява добре. Обикновено като влезеше човек в стаята, където стоеше, докато траеше интензивното лечение, тя се правеше на невидима като заставаше изпъната в ъгъла на стаята. Това е естествено за чаплите поведение, което много успешно прилагат в дивата природа, когато са сред тръстиките, например.
  В последствие чаплата беше преместена в голяма клетка в двора, която дели с пеликанчето Пелин и един щъркел от Унгария.

  Бял щъркел (Ciconia ciconia)
  Последният бял щъркел, който постъпи в Спасителния център, е с пръстен от Унгария. Той не е ранен, просто е доста дребен и слабичък, затова ще остане няколко дни при нас, докато поукрепне. Той дели клетка със сивата чапла и пеликанчето.
  Информирахме Българската орнитологична централа, че птица с такъв пръстен е при нас. Те ще се свържат с техните унгарски колеги и ще получим сведения кога е поставен пръстенът на птицата и къде, за да можем да проследим как се е движила тя.

  Научете повече за дейността на Центъра -  за нашите ежедневни битки, стремежи, загуби и постижения
  http://www.greenbalkans-wrbc.org/

  История и снимки:
  Любомила Кривошиева - Спасителен център за диви животни
  Зелени Балкани

  ...

  Новите пациенти в Спасителния център
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Залежи от около 80 тона сребро и 10 тона злато има в района на смолянското село Черешките, според специалист

  Смолян. В района на смолянското село Черешките още преди десетки години е установено наличието на залежи от сребро и злато, каза пред радио „Фокус” – Смолян бившият главен геолог на „Редки метали” – Смолян инж. Светослав Шехов. Още от времето, когато в Смолян са функционирали урановите мини към рудник „Възход”, в района на село Черешките са правени повърхностни проучвания за наличието на ценни метали. Тогава е установено наличието на сребро със запаси около 80 тона и наличието на около 10 тона самородно злато. Според инж. Шехов разработването на концесията няма да е трудно, а наличието на двата вида благороден метал прави находището перспективно. „Там има сериозни запаси, които продължават дори в гръцка територия, тъй като гръцката граница е на около 5 км. от селото”, каза още инж. Шехов. Според него разработването на залежите ще създаде поминък за хората в района. „Фирмата има уникална възможност да започне добив от повърхността и да продължи проучването в дълбочина”, каза още инж. Шехов и добави, че с концесията е „ударен джакпотът”, стига фирмата да е със сериозни намерения. Според инж. Шехов в Родопите все още има добри специалисти в минното дело, които трябва да бъдат използвани, защото липсват достатъчно млади кадри.
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Агенция Фокус

  Още по темата:
  Залежи от злато ще търсят в почти обезлюденото смолянско село Черешките
  Смолян.
  Софийска фирма ще търси залежи от злато в района на почти обезлюденото смолянско село Черешките, намиращо се между селата Киселчово и Бориково. Информацията потвърди пред радио „Фокус” – Смолян заместник-кметът на общината инж. Румяна Янчевска. Тя посочи, че разрешението за търсене и проучване на полезни изкопаеми е било дадено по време на последното заседание на Министерския съвет на 9 юли. Софийската фирма ще проучва наличието и запасите от метални полезни изкопаеми в площта „Черешките”, разположена в землищата на с. Киселичево и с. Бориково в община Смолян за срок от три години. Според инвестиционния план дружеството ще инвестира 376 300 лв. в терена с размер 3,1 кв. км. Кметът на село Киселчово Митко Чочев посочи, че това не е първата фирма, която проучва местността за наличие на благородни метали. Преди три години залежи на злато е търсила канадска фирма в обезлюденото село Кошута. Според Чочев е било установено наличието на такова, но все още няма добив.
  Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
  Агенция Фокус

  ...

  Залежи от около 80 тона сребро и 10 тона злато
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас......

Избрани сайтове родопи

Най-актуални страници родопи

 • Туристически предприемачи пристигат с велосипеди във Враца

 • Спа хотел Невен, Момин Проход, Костенец Спа хотел Невен - Момин Проход, Костенец