—“ќЋ»„≈Ќ ќЅў»Ќ— » —Џ¬≈“

јктуални новини - —“ќЋ»„≈Ќ ќЅў»Ќ— » —Џ¬≈“

чл. 22 «ћ—ћј, чл. 16 - 17 «∆, чл. 123, чл. 126 ѕѕ«¬ћƒ

(Ќаредбата е приета с –ешение є 5 по ѕротокол є 46/18.12.2002 г. на —толични€ общински съвет и изменена и допълнена с –ешение є 315 по ѕротокол є 57 / 07.08.2003г.)
 –аздел I
 ќбщи положени€
 „л. 1.  Ќаредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни домашни любимци и селскостопански животни на територи€та на —толична община, както и взаимоотношени€та между общинската администраци€, –¬ћ—, неправителствените природозащитни организации (Ќѕќ) и собствениците на животни.
 –аздел II
 ќтглеждане на животни домашни любимци
 „л. 2.  ѕринципи на отглеждане на животни домашни любимци:
 (1) ¬секи, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състо€ние.
 (2) ¬секи, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигур€ва услови€та, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
 1.  ƒа му осигур€ва необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.
 2.  ƒа му осигур€ва необходимото пространство и движение.
 3.  ƒа осъществ€ва контрол върху поведението на животното извън дома си.
 4.  ƒа му осигур€ва ветеринарномедицинско обслужване.
 (3) ≈дно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
 1.  ”слови€та, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
 2.  ¬ъпреки създадените услови€ по ал. 2, животното не може да се приспособи към т€х.
 (4) ѕри постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в ал. 3, т. 1 или 2, длъжностно лице от отдел У≈кологи€Ф към районната администраци€ със съдействието на представител на Ќѕќ извършват съвместна проверка, ко€то задължително завършва с изготв€нето на писмени предписани€ до собственика за преодол€ване на пропуските при отглеждането на домашни€ любимец.
(5)  огато собственикът не изпълни предписани€та по ал. 4, домашни€т любимец се включва в осиновителни програми, провеждани от Ќѕќ за осигур€ването му с нов дом.
 „л. 3.  (1) ѕридобиването на животно домашен любимец се удостовер€ва:
 1.  — договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
 2.  — договор за дарение от лицензиран развъждач, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
 3.  — набора митнически документи при внос от чужбина.
 4.  ѕосредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.
 (2) «абранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците им.
 (3) –егистраци€ на животни домашни любимци:
 1.  —обствениците на домашни кучета ги регистрират в –¬ћ— или лицензиран ветеринарен лекар по реда на чл. 122 от ѕѕ«¬ћƒ.
 2. ѕри регистраци€ на кучета, които имат ветеринарномедицински паспорт със снимка на животното и отбел€зани медицински меропри€ти€ от ветеринарен лекар, номерът на получени€ идентификационен медальон се вписва в паспорта от длъжностното лице.
 3. —рокът за регистраци€ е 14 дни и започва да тече от момента, когато кучето навърши шестмесечна възраст, или от датата на придобиването, ако се придобива куче над 6 месеца.
 4.  ¬ отделите по екологи€ към районите се създават регистри на домашни кучета.  ¬ т€х се отбел€зват име, ≈√Ќ и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.
 5. »нформаци€та в регистъра на районите се попълва въз основа на подадените в –¬ћ— и лицензираните ветеринарни лекари данни за регистрираните при т€х кучета по служебен път и се актуализира на вс€ко тримесечие.
 „л. 4.  ѕравила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци.
 (1) ¬секи собственик е длъжен:
 1.  да осигури поведение на домашни€ любимец, безопасно за живота и здравето на гражданите;
 2.  да отглежда домашни€ любимец при услови€ и по начин, които не формират агресивно поведение;
 3.  да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго;
 (2) «абран€ва се отглеждането на животни домашни любимци:
 1.  Ќа открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
 2.  ¬ общите части на сградите в режим на етажна собственост.
 (3) ѕри отглеждане на кучета на открито задължително се осигур€ва колиба, ко€то се оразмер€ва така, че кучето да може да се движи изправено вътре в не€ без затруднени€ и да л€га в ц€лата си дължина.
 јко движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са:
 - за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м;
 - за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м.
 » в двата случа€ късата страна на ограденото пространство не тр€бва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра.
 «а вс€ко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се осигур€ва допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквани€.
 ¬исочината на ограждането се оразмер€ва така, че изправеното куче да не достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:
 - за кучета с височина до 50 см - 1,6 м;
 - за кучета с височина над 50 см - 2,0 м.
 (4) —обствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:
 1.  ƒа се съобраз€ват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъсто€нието на потомството или на майката;
 2.  ƒа не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.
 3.  ѕри раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните услови€ за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
 4.  ƒа осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отдел€не от родителите.
 5.  ѕри отглеждане на новородените да не се извършват действи€, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агреси€ и склонност към нападение.
 6.  ƒа предаде в общински изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.
 „л. 5.  (1) ѕри присъствие на животно домашен любимец на обществено м€сто собственикът е длъжен:
 1.  ƒа не остав€ животното домашен любимец без надзор и да осигур€ва посто€нен и непосредствен контрол върху поведението му.
 2.  ƒа не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора.
 3.  ƒа не използва животното домашен любимец за комерсиални цели - проси€, фотографи€, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
 4.  ƒа носи със себе си регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и идентификационен медальон.
 5.  ƒа почисти м€стото след дефекаци€ на животното домашен любимец.
 (2) «абранено е разхождането на животни:
 1.  Ќа територи€та на детски градини и училища.
 2.  Ќа територи€та на здравни заведени€.
 3.  Ќа територи€та на детски площадки.
 4.  Ќа територи€та на градските паркове и градини за времето от 9,00 до 18,00 часа.  “ази забрана не се отнас€ за местата, специално определени за целта със заповед от кмета на района.
 (3) —обственикът на куче е длъжен:
 1.  ƒа води кучето винаги и навс€къде само на повод и с намордник, ако е агресивно.
 2.  ƒа не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в услови€та на неизбежна самоотбрана.
 3.  ѕри пътуване със средствата на обществени€ транспорт да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез.
 (4) Ќа лица под 14 год. не се разрешава да вод€т кучета от едри породи на обществени места.
 „л. 6.  (1) ѕравила за функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на животни домашни любимци:
 1.  ’отелите за животни домашни любимци, училищата за дресура и частните приюти за животни домашни любимци се регистрират в –¬ћ—, съгласно чл. 126 от ѕравилника за приложение на «¬ћƒ и в търговските регистри към районите.
 2.  Ќастан€ването на животни домашни любимци в обектите по ал. 1 става при услови€, непротиворечащи на чл. 123 от ѕравилника за приложение на «¬ћƒ.
 3.  «абранено е функционирането на обекти по ал. 1 в жилищата на граждани в режим на етажна собственост.
 4.  ƒресьорите на кучета тр€бва да притежават документ за правоспособност.
 –аздел III
 —елскостопански животни
 „л. 7.  ƒомакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобраз€ват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквани€.  ѕомещени€та за отглеждането на животни тр€бва да отсто€т на три метра от оградата и на десет метра от жилищата на съседите.
 „л. 8.  —топаните на селскостопански животни осигур€ват места в сво€ двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). ƒопуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отсто€щи на повече от 300 метра извън населеното м€сто.
 „л. 9.  (1) —обствениците, които притежават временно или посто€нно селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в районите и в –¬ћ— в срок от седем работни дни от придобиването им.
 (2) —топаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изостав€т.
 „л. 10.  ѕридвижване на селскостопански животни на територи€та на —толична община става само по маршрути, определени от районните общински администрации.
 „л. 11.  ∆ивотновъдните обекти тр€бва да отговар€т на изисквани€та на «¬ћƒ, ѕѕ«¬ћƒ, Ќаредбата на ћ« за хигиенните изисквани€ за здравна защита на селищната среда (ƒ¬, бр. 46/1992 г., изм. и доп., бр. 46/1994 г. и бр. 89 от 1996 г.) и на чл. 16 и чл. 17 от «акона за животновъдството (ƒ¬, бр. 65 от 2000 г.).
 „л. 12.  «абран€ва се пашата на селскостопански животни на територи€та на паркове, градини, училища, културни и здравни заведени€, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.
 „л. 13.   метовете на съответните населени места и райони определ€т със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до т€х и местата за депониране на тора, когато това се прави извън лични€ двор на стопаните на селскостопанските животни.
 –аздел IV
 јдминистративно-наказателни разпоредби
 „л. 14.  (1)  онтролни органи по смисъла на Ќаредбата са кметът на —ќ, кметовете на райони и населени места, упълномощените от т€х длъжностни лица и —толични€т инспекторат.
 (2) Ќеправитлствените природозащитни организации (Ќѕќ) съдействат на органите по ал. 1 при осъществ€ване на контролните им правомощи€.
 „л. 15.   онтролните органи по чл. 14 извършват проверка само на писмени сигнали за нарушени€ по смисъла на насто€щата Ќаредба.  ѕроверките се извършват съгласно чл. 7 на «акона за предложени€та, сигналите, жалбите и молбите (ƒ¬, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г. и бр. 55/2000 г.).
 „л. 16.  (1) «а констатирани нарушени€ по насто€щата Ќаредба на нарушителите се налагат глоби от 20 лв., а при повторни нарушени€ до 200 лева.
 (2) Ќаказани€та по предходната алине€ се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
 „л. 17.  ѕри установ€ване на нерегистрирано животно, съгласно чл. 3 (3), собственикът се глоб€ва от районната администраци€ със сумата по чл. 16, ал. 1, като му се дава писмено предписание за извършване на регистраци€ в едноседмичен срок.
 „л. 18.  ѕри подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от инспектор от районната администраци€ и представител на Ќѕќ.  ѕри доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено м€сто на собственика се налага глоба съгласно чл. 16, ал. 1 от насто€щата наредба.
 „л. 19.  ѕри подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане районната администраци€ се обръща за съдействие за установ€ване на адреса на собственика към –¬ћ— и –айонното управление на полици€та.  ѕри установ€ване на адреса се процедира по реда на чл. 18.
 „л. 20.  ”станов€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ са извършва по реда на «јЌЌ.
 –аздел V
 ѕреходни и заключителни разпоредби
 1.  Ќасто€щата наредба се издава на основание чл. 22 от «акона за местното самоуправление и местната администраци€, «акона за местните данъци и такси, «акона за ветеринарномедицинската дейност («¬ћƒ), ѕравилника за приложение на «¬ћƒ (ѕѕ«¬ћƒ) и «акона за животновъдството.
 2.  »зпълнението на Ќаредбата се възлага на  мета на —толична община и кметовете на районите на територи€та на —офи€.
 ƒопълнителни разпоредби
 І 1.  ѕо смисъла на наредбата:
 - "идентификаци€ на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;
 - "животно домашен любимец" е вс€ко животно, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в негови€ дом за удоволствие или като компаньон;
 - "отглеждане и развъждане с търговска цел" е отглеждане и развъждане със стопанска цел;
 - "търгови€ с животни домашни любимци" са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърл€не на правото на собственост върху тези животни;
 - "приют за животни домашни любимци" е обект с нетърговска цел, където могат да бъдат държани гол€м брой животни.   огато това не противоречи на нормативните документи, в обекта могат да бъдат настан€вани и скитащи животни;
 - "хотел за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временно настан€ване на животни;
 - "училище за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временен престой на животни с цел дресура;
 - "скитащо животно" е вс€ко животно домашен любимец, което н€ма дом или се намира извън границите на дома на сво€ собственик или гледач и не е под контрола или под преки€ надзор на собственик или гледач.
 - "агресивно куче" е:
 а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
 б) куче, доказало се като хапещо;
 в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнас€ за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
 г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
 д) куче, хапало нееднократно без провокаци€ и необходимост от защита при нападение;
 е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);
 - кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
 - "селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).
 І 2.  “ази наредба влиза в сила три месеца след приемането й от —толичен общински съвет.
 І 3.  ¬ срок от един месец, считан от влизането в сила на изменени€та и допълнени€та в Ќаредбата, неправителствените природозащитни организации представ€т списък на районните кметове с данните на лицата за контакти с т€х, относно съдействието на Ќѕќ за ефективното изпълнение на насто€щата Ќаредба.
 І 4.  »зменени€та и допълнени€та на Ќаредбата влизат в сила от приемането им от —ќ—.
                                             ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ: (п) јнт. Ќиколов
http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=36
»збрани сайтове