Дивия заек в Родопите

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Налага се реинтродукция на дивия заек в Родопите

Налага се реинтродукция на дивия заек в Родопите заради драстично намаляла популация

Смолян. Значителна редукция имат някои видове животни, които са структороопределящи за екосистемите. Това каза на пресконференция днес на представянето на проект „Интегриран модел за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси в Централни Родопи” (Рид Мурсалица) Силвия Младенова, ръководител на проекта, предаде репортер на радио „Фокус” – Смолян. Като пример тя посочи дивия заек, чиято популация в Родопите е намаляла драстично през последните години и налага неговата реинтродукция в региона и обясни. Това животно е основно звено в хранителната верига на типичните родопски екосистеми с ключово значение на едрите грабливи птици и за някои хищници като вълка. Застрашени са още популациите на глухара и лещарката, които често са обекти на бракониерски лов, а конкретно те са едни от приоритетните видове за защита в зона „Триград – Мурсалица”. Застрашена е и популацията на кафявата мечка, която е рядък вид за България, въпреки че в момента популацията й е увеличена поради слабата хранителна база. Младенова подчерта, че съществува криза и в горския сектор като горите страдат от пожари и се прилага типично секторен подход при стопанисване и постепенно подмладяване и израждане на елитните горски насаждения. Като много добра алтернатива в това отношение би било прилагането на мултифункционалното стопанисване на горите и някои форми на разновъзрастови подборни сечи, които все още слабо се прилагат в България. Като други проблеми изтъкна недостатъчния административен капацитет, проблемното законодателство и неговото прилагане в страната, което, според ръководителите на проекта, води до липса на устойчивост, изкуствени кризи в много сектори, включително и в сектора Околна среда, животновъдство и горско и ловно стопанство. „Постепенното фрагментиране и деградация на природните местообитания, свързани със загубата на природни ресурси, видове и хабитати, също е сериозен проблем и всички тези процеси имат негативно екологично въздействие и оказват такова върху социално-икономическата среда в региона, в развитието на туризма, животновъдството, земеделието и останалите сектори”, каза още Младенова. На срещата стана ясно, че основната цел на проекта е опазване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси в Централните Родопи, а специфичните цели са опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси на територията на рид Мурсалица – популации на редки и приоритетни видове в европейски мащаб, както и пасищни, ливадни и горски хабитати с европейско значение; проучване на влиянието на използваните стопански практики в животновъдството и земеделието върху състоянието на хабитатите и видове с европейско и световно значение на територията на рид Мурсалица; изготвяне на програма от мерки за тяхното опазване; повишаване на капацитета на целевите групи и заинтересованите страни – животновъди, земеделци, собственици на гори и др. Целевата група, която обхваща проектът, са представители на местното население от някои населени места, които попадат в обхвата на защитената зона „Триград – Мурсалица”, земеделци и животновъди от населените места, попадащи в обхвата на Натура 2000, зоните „Триград – Мурсалица”, представители на горовладелски кооперации, собственици и стопани на гори, както и представители на дивечовъдни станции, ловни стопанства, ловно-рибарски дружества, на образователни и научни институции и организации в региона, както и неправителствени организации. Някои от предвидените дейности са предварително проучване на съществуващите животновъдни и земеделски стопански практики на територията на населените места, попадащи в защитена зона „Триград – Мурсалица”, проучване, анализ и оценка на влиянието на използваните животновъдни и земеделски стопански практики върху състоянието на видовете с национално, европейско и световно значение и техните хабитати, пилотни и демонстрационни дейности за опазване на биологичното разнообразие в Натура 2000, зона „Триград – Мурсалица” – монтаж на хранилки с цел подхранване и опазване на видовете с консервационно, стопанско и среднообразуващо значение и други.
Даниела БОЙКОВА
Агенция Фокус
Избрани сайтове Мурсалица”