»мето - обичаи и в€рвани€

»ћ≈“ќ...

»мето - това е човекът, негови€т личностен знак, който го Д идентифицира, класифицира и обозначава " ( лод Ћеви-—трос). “ой е указание за пол, националност, вероизповедание, духовен сан, възраст, семейно положение, професи€. ѕосочва личността с нейната психика и индивидуалност, но и със средата около не€ - семейна и обществена. «нак е за м€стото на човека в не€, за социални€ му статус. —м€ната на името показва пром€ната на статуса, посочва нова идентичност. Ќе случайно кн€з Ѕорис I заедно с покръстването си смен€ и името.  акто лишаването от име се счита за гол€мо наказание (в затвора например), така и изборът на Д правилно " име може да донесе късмет и успех в живота. »мето е невидима и далечна връзка с предците, с душата на рода, със светците и техните ценности и морал, с мечтите и пожелани€та, които отправ€ме към новороденото, с грижата да го предпазим и съхраним, да му осигурим най-точни€ и най-силни€ покровител.

 ј ¬ќ ќ«Ќј „ј¬ј »ћ≈“ќ

ѕожелателни имена

ћаги€та на името е в словесното заклинание, което с€каш се отправ€ непрекъснато всеки път с изговар€нето. “о е насочено към живота, средата, близките, съдбата. «авъртването му в неверо€тни€ кръг от лични и обществени отношени€ и повторени€ придобива магическата сила на изреченото слово да се случва.
ћакар страха за новопо€вили€ се малък човек да е все още гол€м, пожелани€та, надеждите и очаквани€та за него са винаги повече. ѕовече са и личните имена пожелание. ѕожелава се всичко онова, което определ€ етичната, нравствената и естетическата ценностна система на народа ни.
469

ѕожелава се:

 расота (вс€каква - на лицето, снагата, погледа, косите).  расота пожелават имена на цвет€, растени€, билки, небесни светила - Ѕелла, Ѕиан-ка, Ѕистра, ¬аклин, «везда,  лара (светла),  опринка,  расимир, —ветла, —ветльо, —вилен, –уса, —нежанка, ѕаун...

—ила и юначество - Ѕранимир, Ѕойко, ћомчил, ќрлин, —окол, —трахил...

ƒушевна доброта и нравствени качества - Ѕлагой, ƒобрин, ѕравда, —вобода

ќбичливост - √алин, ƒраган, Ћада (слав. Длюбима"), Ћюбен, ћила, ћилен

Ѕожественост и св€тост - чрез имената на светци и великомъченици, ангели и богове, ѕанайот ("пре-, всесв€т")

÷арствена слава и успех - јсен, јспарух, Ѕорис, ¬иден, ¬ладимир, ¬ладислав, ƒесислава,  рум,  убрат, ѕреси€н, “ервел, –егина (лат. Дцарица"), —ултана (тур. Дцарица")

»здръжливост и дълъг живот - ƒе€н, ∆ел€зко, ∆ивко,  амен,  ремена, —тамен, —то€н, “емелко (гр. Досновен камък", Дтемел"). “ра€н, ўе-рьо ("твърд", Дздрав")

∆изненост, здраве - ¬есела, «дравко, »скра, ћладен, ќгн€н, ѕламен, –ада, –адан, –умен

—къпоценност - Ѕисер, «амфир, «латко, ћаргарит, —едеф, —ребрин (на гр. јргир)

ѕредпазни (защитни) имена

“е тр€бва да отблъснат злото, да го излъжат или уплашат, да го прогон€т надалече. ћогат да направ€т това по н€колко начина.

Д√розното" име - √розан (по-късно се превръща в √роздан), „ерньо, ўърба и др. тр€бва да откаже злото да про€ви какъвто и да било интерес към притежател€ му.

∆ивотното (тотем) - ¬ълкан, ¬ъло, ¬ъла, ћечко, «мейо, тр€бва да вс€ва страх и ужас на вс€какви лоши и пакостливи духове и страшни болести.

Ќеобичайното, чуждо име - Ћюцкан (лудски, чужд), е ничие, единствено, несрещащо се в селището. “о тр€бва да заблуди, написано в тефтера на орисниците, злощастна орис.

ƒвойно име - ≈дно официално вписано в кръщелното, но неупотреб€вано, и друго, неофициално, което обаче всички зна€т.

»мето според времето и м€стото на раждане

¬ремето - ќткриваме го при имена, указващи време и услови€ на раждане - ѕърван (за първо дете), —ъбе, —ъботин (роден в събота), ѕетко (роден в петък), ѕролет (роден през пролетта, но и пожелание за пролет-ност на живота), Ќайден ("намерено" дете) и др.

ћ€стото - ”казва се от топонимични названи€, превърнали се в лични имена - ѕирин, –илка и др.

«а изготв€нето на справка Дќбичаи и в€рвани€Ф на »нформационна агенци€ У‘окусФ са използвани следните източници:
* Ѕългарска митологи€. ≈нциклопедичен речник. —ъставител Ц јнани —тойнев. »здателство Д«ахарий —то€новФ. —., 2006.
*јрхив на јгенци€ У‘окусФ Ц отдел Ујрхив и бази данниФ и други.


—подели във facebook√радинар.Ѕ√ - първи€т GROWSHOP! Ћюбопитни видове. ¬сичко за живота в градината, дома, офиса и хотела. до вас кагато ви тр€бват  повече ї www.gradinar.bg 


Growshop Gradinar- ќнлайн ћагазин за почви и торове Atami, Canna, Groth Technology, Hesi, Plagron... Ќови, модерни, пречистини, най-различни видове до вас когато ви тр€бва!  повече ї gradinar.bg 


«а и в градините на —офи€ до вас когато ви тр€бват от √радинар. бг. Ќай-предпочитаните, любопитни видове и не само в —офи€ - ѕочви, органични и биоминерални торове и почви, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване.  повече ї gradinar.bg