За биологичното разнообразие на птиците

За биологичното разнообразие на птиците

Презентации за биологичното разнообразие на птиците в двете нови защитени зони представиха в Смолян

Смолян. Презентации за биологичното разнообразие на птиците в двете нови защитени зони представиха в Смолян. „Натура 2000” е европейска мрежа, имаща за цел да запази биологичното разнообразие на птиците и тяхното местообитаване. Това заяви Георги Георгиев, младши експерт в Регионална инспекция по околната среда и водите–Смолян на общественото обсъждане в града за проекто-заповедите за обявяване на двете нови защитените зони “Триград – Мурсалица” и “Добростан”, предаде репортер на радио „Фокус” – Смолян. Той представи две презентации на тема за биологичното разнообразие на птиците в двете нови защитени зони. Всички проучвания са направени по научни методи и след дългогодишно изследване на терените. В защитена зона „Триград – Мурсалица” са установени общо 141 вида гнездящи птици, от които 68 вида са застрашени и са обект на мерки за опазване на техните местообитания, 20 вида са вписани в Червената книга на България, а от европейско природо-защитно значение са 55. Световнозастрашени са три вида – ливадния дърдавец, ловния сокол и белошипата ветрушка. Най-важно за зона „Триград – Мурсалица” е опазването на значима популация от жълтоглаво кралче. Предназначението на защитената зона се обявява с цел да се опазват и поддържат намиращите се в нея видове и за постигане на благоприятното им природо-защитно състояние. За „Добростан” са 149 вида установени птици, световнозастрашени сачетири4 вида, 60 са с европейско природо-защитно значение. Климатът в „Добростан” е малко по-различен от този в „Триград – Мурсалица” като районът е от световно значение за царския орел, който е от застрашен световен вид. Също така този район е един от най-важните в Европа за опазване на керкенеза, чухала, зеленогушата овесарка и поддържа значими гнездови популации на черния щъркел, белоопашатия мишелов, малкия орел и различни видове кълвачи. По думите на Георгиев забраните и за двете защитени местности, с цел опазване биологичното разнообразие на птиците са едни и същи като премахване на характеристики на ландшафта, залесяване на пасища, ливади и земи, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, използване на пестициди и минерални торове в пасищата и ливади, разрушаване и увреждане на скални образувания и други.
Даниела БОЙКОВА
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове биологичното