Опалване- обичаи и вярвания

Обща информация

Това е магически обред, целящ предпазването на човека от зловредни въздействия и демонични сили. Основава се на вярата в свръхестествените апотропейни възможности на кръга и огъня.

Опалването е винаги кръгово, като се използват лесно запалими материали - памук, кълчища или вълнен конец. Прилага се при обичаите от жизнения цикъл на човека (раждане, сватба и смърт) и при лечение на тежки заболявания. Веднага след раждането бабите акушерки обикалят родилката и бебето с кълчища, които запалват. По този начин те предпазват майката и детето от навите. В районите на Южна Тракия зълвата, майката или някоя близка родственица от „целокупна къща и първо венчило" извършват обредно опалване на младоженците. Обичаят се извършва поотделно или заедно на двамата млади, които трябва да са стъпили върху сватбената възглавница, приготвена за първата брачна нощ. Най-често опалване се прави против „завързване" (лишаване посредством магия младоженците от възможност да извършат полов акт). В Западна България (Врачанско) е регистрирано ритуално опалване на кума по време на брачното свождане. В Източните райони на страната - Странджа и Бургаско, съществува практика да се опалва всеки починал. Опалване се извършва непосредствено след окъпването и стъкмяването на покойника от възрастни жени. Използват се кълчища или черни вълнени конци. Често обредът е съпроводено от словесна магия, целяща отстраняването на възможността от превъплъщаване на мъртвия. В цяла Северна България в деня след погребението (или на третия, деветия, четиридесетия ден) нечетен брой жени отиват да опалят с кълчища гроба на всеки мъртвец. След това забиват три вретена, заравят сварени яйца и „засаждат" три стръка чесън с корените нагоре. По този магически начин предотвратяват евентуалното превръщане на покойника във вампир. Обредът се извършва при строгото спазване на задължително ритуално мълчание. На места майката и бабата на болно от епилепсия дете извършват опалване с кълчища на болното. Изнасят го мълчешком през нощта на някой кръстопът извън селото, където протича магическото лечение.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:
* Българска митология – енциклопедичен речник, автор – Анани Стойнев, издателство „Захарий Стоянов”, 2006
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.


Сподели във facebook


Избрани сайтове кълчища