»зчезват дивите кози в резервата * упена*

изчезват дивите кози

Ѕракониерски€т лов е превърнал дивите кози в изчезващ вид в резервата У упенаФ край ѕещера

ѕазарджик. √ол€мо разнообразие от животински и растителни видове има в резерват У упенаФ, който е разположен на северните склонове на –одопите, на около три километра югоизточно от ѕещера. “ова съобщи за радио У‘окусФ Ц ѕазарджик Ћюбка ѕетрова от туристическо дружество У упенаФ Ц ѕещера по повод международни€ ден на биологичното разнообразие. “еритори€та на резервата е разшир€вана трикратно до сегашни€ си размер от 1761.1 хектара. ѕрез резервата преминава гол€мото вододелно било, което започва от в. Ѕаташки снежник и се спуска на североизток между реките ¬ъча и —тара река. ќт защитените животински видове, известни за резервата, на първо м€сто тр€бва да се спомене дивата коза - основна причина за об€в€ването на територи€та за резерват. „ислеността й през 80Цте години на минали€ век е достигала около 100, но поради бракониерски€ лов в началото на 90Цте години е напълно унищожена. ѕрез резервата протичат две реки Ц ѕиздица и Ќовомахленска, а част от границите му минава по руслото на —тара река. ѕо-гол€мата част от територи€та на резервата е покрита с гори, много от които са вековни и добре запазени. ¬ ниските части се срещат основно дъбово-габърови гори Ц гори от зимен дъб и обикновен габър. ¬ по-високите части на резервата преобладават букови гори. ќт досегашните проучвани€ на дървесните видове са установени различни видове - б€л бор, черен бор, обикновена ела, червена хвойна, бук, зимни€ дъб, едролистна липа, клен, шестил, €вор, мъждр€н, обикновен габър, кел€в габър, дива череша, бреза, трепетлика, бр€ст, черна елша, кукуч и воден габър. ¬ъв високите части на резервата навлиза и каф€ва мечка. —рещат се дива свин€ и сърна. —ред защитените видове са пернатоногата кукум€вка, обикновената ветрушка, обикновени€ мишелов, гущера слепок, смок, мишкар и дъждовникът. ¬  упена има интересни и красиви скални образувани€. ќтвесните и високи по 80Ц100 м бели варовикови стени Ц У—тенетоФ и сами€ връх У упенаФ също с отвесни стени, но със заоблено било, живописно обрасло с черен бор.
–езерват У упенаФ е биосферен резерват Ц об€вен по програмата У„овек и биосфераФ на ёЌ≈— ќ.
јлбена ∆»Ћ≈ ќ¬ј
јгенци€ ‘окус


—подели във facebook


»збрани сайтове резервата

Ќай-актуални страници резервата

  • Ѕотев /¬раца/ разгроми ¬ере€ с 6:1