4.5. Грижи за пчелните семейства след медосбора

4. Сезонни грижи за пчелните семейства:
4.5. Грижи за пчелните семейства след медосбора
В края на м. юли и началото на м. август в повечето райони на страната главната паша приключва. Приносът на нектар е ограничен с изключение на местата, където се отглеждат памук, резене, слънчоглед
втора култура и някои други културни растения. В планинските райони с дъбови и иглолистни гори понякога се събират големи количества манов мед. С промените в природата се изменя и животът в пчелното семейство. Пчелите не са активни, по-рядко излизат от кошера, лесно се дразнят и жилят. Майките снасят по-малко яйца и в резултат на това пилото намалява значително. Започват по икономично да се изразходват хранителните запаси. Първият очевиден признак за настъпилите промени е изгонването на търтеите от пчелното семейство. Те вече са нежелани и са блокирани в края на гнездото или на дъното на кошера. Старите и изтощени пчели умират, а младите са по-малко и затова и пчелните семейства отслабват в известна степен. През този период трябва да се вземат мерки за есенното развитие и запасяването на пчелните семейства съобразно тяхното състояние и нужди. За тази цел трябва да се направи следното:
• да се свалят или изолират магазините /корпусите/ от плодника след приключване на последната главна паша;
• да се направи основен преглед на всяко семейство;
• да се създадат условия за отглеждане на колкото може повече пило, респ. повече млади и жизнени пчели;
• да се извърши есенно подбудително подхранване и запасяване с достатъчно храна за зимуване. Магазините или корпусите се свалят или изолират от плодника, като се оставят отвори за преминаване на пчелите. Така се дава възможност на семейството да се организира и да се подготви зазимуване в плодника. Свалените магазини се прибират в склада и се вземат мерки за доброто им съхранение. След свалянето на магазините или корпусите се преглеждат всички семейства и се подреждат гнездата им. Всички стари и дефектни пити без пило се изваждат, а тези е малко мед се поставят зад преградната дъска. Медът в тях се разпечатва, за да се пренесе от пчелите в гнездото. То се подрежда така, че по-късно лесно да се махнат излишните пити или да се сменят маломедните. Една от най-важните задачи е да се извърши главен предесенен преглед, който по значение е равностоен на главния пролетен преглед. Неговите основни цели са следните:
• да се направи цялостна преценка на пчелните майки;
• да се определи количеството и качеството на пилото;
• да се прецени силата на пчелното семейство, изразена в междинни пчели;
• да се установи количеството и качеството на хранителните запаси;
• да се получи информация за здравословното състояние на пчелното семейство.
Прегледът се прави рано сутрин или привечер, когато летежът не е интнзивен. Работи се внимателно, като се вземат мерки срещу възникване на кражба. Гнездата се подреждат така, че да има достатъчно свободни килийки за снасяне на яйца от майката с оглед да се отгледа към края на лятото повече пило. В центъра на гнездото се поставят светлокафяви пити, в които майката да снася. Майката се преценява по външния й вид и по количеството и качеството на пилото. Младата е по-пъргава, по-светла и снася яйца без да пропуска килийки /пилото е компактно/. Старата е по-тъмна, често е с оръфани крила и други дефекти, а пилото е прошарено. Подмяната на старите майки е наложителна, защото рано през есента те преустановяват снасянето на яйца и това се отразява на подготовката на семействата а успешното им зимуване. Само младите и с добър произход снасят усилено през есента и в резултат семейството има повече пило /5-6 пити/ и повече млади пчели за зимуване. Липсата на нектароотделяне в природата затруднява приемането на майките и затова се налага семейството, на което се придава млада майка, да се подхранва 2-3 дни преди придаването, по време на самото придаване и след освобождаването на майката от клетката. Майките задължително се придават в клетки. Най-сигурно приемане на младите майки през този период се осъществява, като те се придават на предварително сформирана временна отводка, заселена с пити с люпещо се пило и пчели от основното семейство. При многокорпусния кошер отводката се прави в корпус над основното семейство, отделен с разделителна решетка, като входът на отводката е обратен на този на основното семейство. Така и двете майки продължават да снасят яйца едновременно. В края на есента отводката с младата майка се присъединява към основното семейство, като предварително се отстранява старата майка. Ако е дефектна, тя се унищожава, но ако е сравнително добра, може да се остнави в отводка като запасна майка. Особено важно е да се осигурят условия за увеличаване на яйцеснасянето на пчелната майка и отглеждане на повече млади пчели. Количеството на пчелите в кошера е доста голямо, но повечето от тях са стари, износени и през есента умират. След медосбора те не са в състояние да поддържат семейството до пролетта. Затова е необходимо да се отгледат млади пчели, които да иззимуват до пролетта и да участват в отглеждането на новото пило. Излюпените през август и септември имат благоприятни условия за интензивно хранене, осигуряващо есенното натрупване на белтъци в тялото им и гарантиращо добро зимуване. В семействата с млади високопродуктивни пчелни майки са необходими свободни площи по питите за снасяне на яйца, достатъчно храна или подбудителна паша, респ, подхранване със захарен сироп. Ако в района на пчелина липсва паша за естествено подбуждане, се прави подбудително подхранване, а ако е необходимо, семействата се подхранват и за занасяване. Подхранването запачва веднага след намаляването на приносът на нектар, в резултат на което пилото се е ограничило. За различните райони на страната времето за началото на подхранването е различно, тъй като това зависи от наличието на паша в дадения район, температурата, влагата и други местни условия. Колкото по-рано започне подхранването, толкова ефектът от него е по-добър. Подхранва се вечер с по 200-300 мл сироп 1:1 през вечер или веднъж седмично с по- голямо количество. Водата в сиропа осигурява необходимата въздушна влага в семейството, необходима за отглеждане на пило през сухия и горещ месец август. Едновременно с развитието на пилото пчелните семейства трябва да се осигурят с необходимото количество хранителни запаси за зимуване. Ако запасите са недостатъчни, наред с подбудителното подхранване трябва да се дадат и по-големи количества сироп за запасяване. За да могат пчелите да преработят сиропа в мед и да го запечатат, добре е това подхранване да започне преди подбудителното, като сиропът се дава на големи порции /по 1-2 литра през няколко дни/. Целта на своевременното подхранване е захарният сироп да се ппреработи от старите пчели, които няма да останат в семейството за зимуване. Ако се подхранва непосредствено преди зазимяването, голяма част от пчелите се изтощават физиологически при преработката на сиропа и това влияе неблагоприятно върху зимуването на пчелните семейства. През периода се провеждат профилактичните прегледи на семействата за заразни и паразитни болести и по-специално за американски гнилец. Ако се открие това заболяване, болните семейства се изгарят, а пчелинът се поставя под карантина. След приключване на медосбора се извършва основното третиране на пчелните семейства срещу вароатозата. Ако се закъснее с третирането, това може да доведе до много неблагоприятни последици - отслабване на семействата, поява на маломерни, деформирани и безкрили пчели (вж. разделите Организация на здравеопазването в пчеларството и Болести по пчелите).
Избрани сайтове пчелните