4.4. »зползване на главната паша и грижи за пчелните семейства по време на медосбора

4. —езонни грижи за пчелните семейства:
4.4. »зползване на главната паша и грижи за пчелните семейства по време на медосбора
ѕри нашите природно- климатични услови€ месеците, през които пчелните семейства са максимално развити и натрупват големи запаси мед, гол€ма част от които се отнемат като стокова продукци€, са май, юни и юли. ѕрез този период основните грижи за пчелните семейства включват следните дейности:
Х ќсигур€ване на оптимални услови€ за най- пълно използване на наличната паша в дадени€ район;
Х »зползване на градивни€ инстинкт на пчелите за получаване на повече восък;
Х ѕредотврат€ване на изпадането на пчелните семейства в роево състо€ние;
Х ќсигур€ване на добра вентилаци€ на кошерите и недопускане на прегр€ване;
Х ѕолучаване на качествени майки, с които се извършва подм€ната на старите и негодните;
Х ÷ентрофугиране на меда;
Х ѕредотврат€ване на отслабването на пчелните семейства;
Х √рижи за новосъздадените отводки.
ѕри успешно зимуване на пчелните семейства и добри грижи за т€х през пролетта те непрекъснато се засилват и междурами€та се изпълват с пчели. ѕовишаващите се дневни температури, топлото слънце и изобилието на нектар и прашец подбуждат пчелите към интензивно развитие. ¬исокопродуктивните майки достигат сво€ максимум на €йцеснас€не- до 2000 €йца в денонощие. Ќамесата в живота на пчелите тр€бва да е разумна и ефективна и да води до излюпване на много индивиди в гнездото, подход€щ температурен режим и наличие на достатъчно свободни килийки за снас€не на €йца и складиране на нектар и прашец. “р€бва да се създадат оптимални услови€ за максимално увеличаване на пилото. ¬ зависимост от силата на семействата гнездата се разшир€ват с основи за градеж. ѕреработването на постъпващи€ нектар активизира младите пчели и те отдел€т восък.
Ќепосредствено преди главната паша силните семейства в ƒадан-Ѕлатови кошери имат 8-9 пити с пило и изпълнен с пчели плодник, а при многокорпусните кошери са запълнени два корпуса. ”силени€т приток на нектар и прашец покрива увеличената консумаци€ на храна за отглеждане на пило.
«а много от равнинните райони в нашата страна първата главна паша се осигур€ва от б€лата акаци€. ¬ ёжна Ѕългари€ т€ започва цъфтежа си в началото на май, в —еверна Ѕългари€- около 10-ти май, по „ерноморието и —евероизточна Ѕългари€- през втората половина на месеца, по високите места- в кра€ на май и началото на юни. Ќе всички семейства усп€ват да се разви€т достатъчно до акациевата паша, за да € оползотвор€т пълно и н€кои пропускат медосбора. —редните по сила пчелни семейства, които са с много открито пило и сравнително малко лет€щи пчели, не могат да използват пълноценно пашата. ѕоради това те тр€бва да се подсил€т с лет€щи пчели от по- слабите семейства чрез налитане. «а тази цел определените кошери се доближават постепенно един до друг. ѕрез времето от 10 до 14 часа слабото семейство се премества на друго м€сто, а съседното по- силно се постав€ така, че да заеме средно положение между местата на двата кошера преди преместването им. Ћет€щи пчели налитат в силното семейство и започват да нос€т в него нектар. »зместеното слабо семейство се подхранва н€колко дни със захарен сироп. «а главната паша слабите семейства може да се обедин€т в едно или да се присъедин€т към средните по сила, за да се използва пашата. —лед пашата бро€т на семействата се възстанов€ва. ¬сичко това се прави само със здрави пчелни семейства.
 огато междурами€та в плодниковите пити са запълнени с пчели, се постав€т корпуси или магазини /в зависимост от системата кошери/ за разширение на гнездата и за събиране на мед. Ќови€т корпус или магазин се постав€ без да се изчаква питите да побеле€т. ѕобел€ването означава надграждане и удължаване на килийките. “ова се прави от пчелите след запълване на всички свободни килийки с нектар.
јкациевата паша е краткотрайна, но обилна. ѕоради това най- добре е на силните семейства да се постав€т по два магазина или корпуса с пити. ѕри недостиг на изградени пити се постав€т восъчни основи.
ƒва- три дни преди началото на главната паша гнездото на двукорпусни€ кошер се преустройва. ќт горни€ корпус се махат питите с открито пило и се постав€т в долни€, а от него се изваждат питите със запечатано пило и се преместват в горни€. «а да се използва напълно капацитетът на пчелите, в гнездото тр€бва да се осигур€т достатъчно пити за преработката и складирането на нектара. –азшир€ването с магазини или корпуси се прави още преди запечатването на меда.
јко главната паша е много силна /каквато е акациевата/, още преди запечатването на меда в горни€ корпус или в магазина под т€х се постав€т нови с восъчни основи. «а кратко време пчелите ги изграждат и запълват с мед. —лед запълване на двата корпуса отгоре се постав€ трети, като преди това се размен€т местата на първи€ и втори€ корпуси.
ѕри слаба и продължителна паша майката често се качва в горни€ корпус или магазина и снас€ €йца. «а да се избегне това €вление, което затрудн€ва центрофугирането на меда, върху долни€ корпус се постав€ ханеманова решетка, ограничаваща майката в него. «а да се спести излишната енерги€ на пчелите и да се ускори зреенето на меда, тр€бва да се усили вентилаци€та на кошерите. ƒъната се смъкват, а горни€т вход се отвар€.  огато питите се запълн€т с мед и 2/3 от площта им е запечатана, може да се центрофугират. Ќе е желателно да се центрофугира незр€л мед, защото той ферментира бързо поради повишеното водно съдържание.
ѕри добра акациева паша пчелите запълват всички свободни килийки с нектар и мед. “ова ограничава €ицеснас€нето на майката и по-късно се отраз€ва на силата на пчелното семейство и възможността да усвои след- ващата паша. ¬ такива случаи е необходимо след прецъфт€ването на акаци€та да се центрофугират 2-3 пити от плодника и празните пити да се върнат в средата на гнездото за осемен€ване. ƒобре е по време на главната паша да се запаз€т по 2-3 пити със запечатан качествен мед и прашец, които се използват впоследствие за зазим€ване на семействата. ћного често преди или по време на главната паша силните пчелни семейства изпадат в роево състо€ние. ≈стествено роене настъпва тогава, когато в кошера има много пило и млади пчели, килийките са запълнени с нектар и прашец и н€ма свободни площи за снас€не на €йца от майката. Ќаблюдава се несъответствие между намал€ващото количество на откритото пило и увеличаващи€ се брой на пчелите кърмачки, които остават без работа. ѕо€в€ват се признаци на роево състо€ние - пчелна "брада" на входа, намалена работоспособност на пчелите, заложени маточници. ¬ такива случаи е по-добре да се направи изкуствен рой, отколкото да се разрушават маточниците. –азрушаването им не помага, тъй като пчелите залагат нови. ≈стествено най-добре е да не се допуска изпадането на семействата в роево състо€ние. “о може да се избегне като на майката се осигур€ват свободни килийки за снас€не на €йца и на младите пчели се даде възможност да отглеждат повече пило. ѕрез този период приносът на нектар е много гол€м и, за да се изпари водата от нектара при преработката му от пчелите в мед, е необходима добра вентилаци€ на кошерите. «а да се предпаз€т гнездата от прегр€ване през големите горещини, кошерите се засенчват отгоре и отстрани с трева и клони. ѕрегр€ването се отраз€ва неблагопри€тно на активността на лет€щите пчели, пон€кога се получава прегр€ване и задушаване на пилото и свличане на питите. Ќай-добре е входовете да са обърнати на изток и североизток, за да не се напичат от обедното слънце. ћного често по време на главната паша поради ограничаване на пилото /пон€кога това се прави и умишлено с цел по-интензивен медосбор/ и отпадането на гол€ма част от старите лет€щи пчели семействата отслабват. «а това тр€бва да се осигур€ват свободни площи за посто€нното €йцеснас€не на майката.
¬осъкоотдел€нето и градивни€т инстинкт на пчелите се стимулира и използва, като в пчелното гнездо се постав€т колкото може повече основи за градеж и строителни рамки - бро€т им е съобразен със силата на семейството. ÷ентрофугирането на меда през периода на медосбора е задължително, когато се разполага само с по един магазин на пчелно семейство. ѕреди да се центрофугират магазинните пити, се прави проверка на медовите запаси в гнездото. ¬ зависимост от количеството на меда в него се определ€ колко пити ще се центрофугират и колко ще бъдат оставени за попълване на запасите при зазим€ването. Ќай-добре е питите да се центрофугират веднага след изваждането им. ∆елателно е изцентрофугираните пити да се връщат на същото семейство, от което са взети. «а да не се предизвиква кражба между семействата, което е възможно в кра€ на сезона и особено при липса на нектароотдел€не, центрофугирането и връщането на питите се извършва привечер. »зобщо при такива услови€ е необходимо да се работи много внимателно, като прегледите и другите дейности със семействата тр€бва да се извършват сутрин или привечер. ѕрез този период е най-подход€щото време за отглеждане на млади майки, за размножаване на семействата чрез образуване на отводки и за см€на на старите и негодни майки. Ќовообразуваните отводки тр€бва да се разви€т в семейства и да се запас€т с храна. ѕо-слабите отводки се подсилват с по 1-2 пити зр€ло пило от силни и здрави семейства и се подхранват със захарен сироп. ≈фективни€т летеж на пчелите за събиране на нектар и прашец е до 2 км от пчелина. –азбира се, те могат да лет€т и на по-далечни разсто€ни€, но приносът на нектар в кошера е много малък поради изразходване на гол€ма част от събрани€ за храна по време на полета.  олкото източникът на нектар е по-близо до пчелина, толкова и ефективността на събирането му е по-висока. ѕоради това пчелите не могат да използват медоносните растени€, разположени на по-големи разсто€ни€ от кошерите. «а повишаване на медопродуктивността на пчелните семейства чрез използване на н€колко главни паши, осигур€вани от последователно цъфт€щи растени€, разположени на големи разсто€ни€ от стационарното м€сто на пчелина, се прилага подвижното пчеларство. “о се използва и с цел опрашване на ентомофилните селскостопански култури (вж. –аздел ѕодвижно пчеларство).
ѕо време на медосбора се про€в€ват характерните за активни€ период на пчелите болести - американски гнилец, европейски гнилец, аскосфероза, вароатоза и други. “ъй като през този период магазините и корпусите са поставени за складиране на стокови€ мед, тр€бва да се вземат строги мерки за предотврат€ване на попадане на каквито и да било лекарствени препарати в пчелни€ мед. ѕоради това заболелите от американски гнилец пчели се изгар€т, а за борба с другите забол€вани€ се прилагат алтернативни методи - биотехнологични, биологични, физични, третиране с безвредни естествени вещества /напр., етерични масла и органични киселини срещу вароатозата/ (вж. разделите ќрганизаци€ на здравеопазването в пчеларството и Ѕолести по пчелите).
»збрани сайтове семейства

Ќай-актуални страници семейства

  • Ќад 400 деца участваха в спортен празник

  • “айнствени€т Ћаос и ¬иетнам - новото лице на »ндокитай 23.11.2019г. повече ї ...

  • ќбщина ¬раца подписа договор за над половин милион лева