1. »збор на м€сто за пчелин и организирането му

»зборът на подход€щ район за отглеждане на пчели и подход€що м€сто за създаване на пчелин е от изключително значение за успешната пчеларска дейност. ѕчелинът се създава и разполага в центъра на район с достатъчно количество разнообразни дивораст€щи и културни медоносни растени€, които осигур€ват нектар и прашец от пролетта до есента. ѕоради това е необходимо да се прави предварително проучване на състава и количеството на медоносните растени€ на територи€ с радиус 2-3 км., на релефа на местноста /равнинен, хълмист, планински/ и наличието на водоизточници /водни басейни, реки, езера и др./.
Ќай- подход€щи са местности с гол€м брой културни и диви растени€, разнообразни по ботанически състав и осигур€ващи продължителна и непрекъсната паша през активни€ период от живота на пчелите. ѕо отношение на релефа за предпочитане са планински и полупланински местности с пресечен терен /наличие на долини, дерета, оврази/. –азликата във височините, различните почвени услови€, влагата и слънчевото греене води до различи€ в периодите на цъфтеж на едни и същи растени€, а оттам и осигур€ване на по- продължителна паша.
—лед избора на местността се определ€ точното м€сто за разположение на пчелина, което е в т€сна връзка с неговата доходност. ћ€стото тр€бва:
Х да е по възможност най- близо до основните медоносни растителни видове;
Х да е просторно- на всеки кошер да са осигурени по 2 кв.м. площ;
Х да бъде запазено от ветрове, тъй като на ветровито м€сто пчелите не работ€т добре, растени€та отдел€т по- малко нектар и прашец, пчелните семейства се развиват по- слабо, в€търът пречи на облитането на младите пчели, прави пчелите раздразнителни и често е причина за налитането им в чужди кошери, ако липсват естествено защитени от в€търа места, се прави ветрозащитна стена от медоносни дървета и храсти;
Х да има в близост до пчелините чиста течаща вода, но да е далече от големи водни басейни /когато зад такива басейни цъфт€т медоносни растени€, при ветровито време гол€ма част от връщащите се от паша пчели падат във водата и умират/;
Х да не е близо до захарни заводи, сладкарски предпри€ти€, винарски изби и др.- през периодите на безпашие пчелите се привличат от миризмата, посещават тези места и в резултат на това масово загиват;
Х между пчелина и медоносните растени€ по права лини€ не тр€бва да има други пчелини- връщащтите се от паша пчели се задържат в чуждите пчелини и пон€кога остават там, така че независимо от богатата медоносна растителност не може да се очакват добри резултати;
Х здравословното състо€ние на пчелните семейства в района тр€бва да е добро- при наличие на болни от заразни болести пчелни семейства /особено на масово заболели от американски гнилец/ избраното м€сто тр€бва да отпадне;
Х при избора на м€сто за пчелин, в който ще се прилага биологично пчеларство, се съблюдават и други допълнителни изисквани€ /виж раздел Ѕиологично пчеларство/.
“еренът за разполагане на пчелните семейства тр€бва да се почисти и подравни и да се подготв€т площадките за кошерите.
 ошерите се пподреждат в редове, шахматно или групово.
ѕри подреждането в редове те се постав€т на 2-3 метра един от друг с разсто€ние между редовете 3-4 метра. “ака се осигур€ва свободен достъп до т€х и удобната работа при отвареното гнездо. ќсвен това траекториите на летеж на пчелите не се пресичат, изб€гват се налитани€та, кражбите и разпространението на забол€вани€. «а всеки кошер е необходима почистена и опесъчена площадка с размери 1х1,5 метра.  ошерите се повдигат на 20-25 см. от зем€та /на дървени или метални поставки, които тр€бва да имат лек наклон напред с цел да не задържат вода/. —ъщевременно се изб€гва безпокоенето на пчелите от други насекоми или животни.
ѕри шахматното подреждане входовете на кошерите са обърнати в една посока. ѕри този начин се предотврат€ва объркването /налитане/ на лет€щите пчели.
ѕри груповото подреждане кошерите се групират по 2-3, като входовете са обърнати на различни страни. –азсто€нието между кошерите в групата е 1-2 метра, а между групите- 10 метра.
Ќезависимо от начина на подреждането те винаги тр€бва да се огр€ват от слънцето, а след об€д да са в р€дка с€нка, т.е. входовете тр€бва да са ориентирани на югоизток или изток.
«а по- добрата ориентаци€ на младите неоплодени майки и пчели, кошерите тр€бва да бъдат бо€дисани в различни светли цветове /б€л, жълт, светло син/, които се различават от пчелите и за да презпазват кошера от нагр€ване. Ќе са подход€щи червени€ цв€т /пчелите не го различават/ и зелени€т /слива се с околната растителност/.
¬ пчелина е необходимо да има поилка. “€ се постав€ на слънчево и тихо м€сто, за да може пчелите да € посещават от ранна утрин.
Ѕро€т на пчелните семейства, които може да се постав€т на един пчелин, зависи от количеството на пчелната паша, производственото направление на пчелина и други фактори. «а тази цел се изготв€ медов баланс на района /виж раздел ћедоносна растителност/. ”становено е, че при средно благопри€тни услови€, каквито са най- често услови€та у нас, максимални€т брой на пчелните семейства  в един пчелин е около 40-50.
«а по- добра организаци€ на работата в пчелина е необходимо наличието на пчеларска постройка. “€ се използва за съхран€ване на пчеларски€ инвентар, центрофугиране и съхранение на меда и на другите пчелни продукти, за подслон и почивка на пчелар€. Ќа временните пчелини се използва негол€ма преносима разглоб€ема постройка /барака/.
»збрани сайтове пчелите