ћјЎј » –Џ∆≈Ќ - ќбичаи и ¬€рвани€

ќбща информаци€

—м€тало се е, че машата и ръженът са най-верните пазачи на родилката и новороденото от часа на раждането до 40-и€ ден. ѕрез ц€лото това време са неизменно до двамата Днечисти" и поради това подвластни на зли сили слаби и у€звими майка и дете. “олкова неизменно е присъствието им до леглото, постел€та на родилката и детето, че се превръщат в знаци за особени€ им статус - лехуса и новородено до 40- и€ ден.

ћашата и ръженът паз€т от болести и зли сили - самовили, ерменки, изтравници, нави... “е са апотропеи поради магическата сила, ко€то им дава огън€т, и поради връзката им с него. «атова се държат като истински оръжи€, когато родилката тр€бва да излезе от дома и да се озове в опасни€ за не€ външен св€т. ¬ повечето случаи т€ носи със себе си ръжена, а машата като майка закрилница остава да пази детето.
ќстав€т се на стража при детето, когато то е само. “ова не се пропуска особено вечер (опасното време) и когато гърми. ¬ тази си рол€ машата и метлата са взаимозамен€еми.
ƒокато майката и детето като че ли все още принадлежат към Ддолни€ св€т", ръженът и машата са техните пазители, ако им се наложи да се докоснат до Дгорни€", да излезат извън дома.
¬ същото време машата и ръженът са атрибути на огнището. “€хното м€сто е там - а се е в€рвало, че през първите 40 дни са го напуснали. «а да означат едно друго огнище, може би. –аждащата жена се мисли като огнище, в което гори огън. — това се об€сн€ва и в€рването, че ако дървата в огнището не се ред€т изправени, напред, така както се раждат децата, бременната ще роди Добратно", тоест детето ще излезе с дупето напред.
ћашата и ръженът подсказват и за още една функци€ на огнището - на граница, на врата между световете. » точно през граничното за родилката време от 40 дни те са около не€ и детето й, за да ги паз€т и закрил€т, за да ги държат от тази страна на границата.
ћашата и ръженът имат свое м€сто и в опозици€та Дмъжко-женско". ќбикновено при момчето слагат ръжен, при момичето - маша. –ъженът е оръжието на лехусата навън. ћашата € замества край леглото на детето.
–ъженът като символ на мъжкото оплождащо начало се възприема и в обича€ при идване на жените на √ол€ма пита, когато те прескачат през прага с ръжен с живи въглени. Ќад него минават и се прекал€ват всички млади булки, които още н€мат деца, за да забремене€т, Дпълните да се изпразн€т, празните да се напълн€т". ¬еро€тно оттук идва и забраната моми да ход€т на понуда и бременни да прескачат ръжен.

«а изготв€нето на справка ќбичаи и в€рвани€ на јгенци€ У‘окусФ са използвани следните източници:

*Ѕългарски магии и гадани€, автор - Ћили€ —тарева, книгоиздателска къща “руд, 2007
*јрхив на јгенци€ У‘окусФ - отдел Ујрхив и бази данниФ и други.


—подели във facebook


»збрани сайтове детето