»зложбата за търгови€та с редки видове /25.02.2009/

ще бъде експонирана на летище —офи€ до 23 март

»зложбата представ€ проблема с незаконната търгови€ с редки видове и ще бъде експонирана на летище —офи€ за един месец.

“€ може да бъде вид€на от пътниците, заминаващи от “ерминал 2 на летището (нови€ терминал), ниво 1, до изходи Ѕ 5 и Ѕ 7.
“ова е второто м€сто на представ€не на изложбата в Ѕългари€, след сградата на јгенци€ ћитници в —офи€.
Ѕлагодарим на ръководството, PR-отдела и охраната на летище —офи€ за оказаното съдействие при монтирането на изложбата.

ѕовече за изложбата
»зложбата цели да попул€ризира проблема с незаконната търгови€ с диви видове, който е причина за намал€ването на числеността и дори изчезването на много видове в дивата природа.
»зложбата е изготвена като част от дейностите на ћеждународна работна група за CITES, ко€то функционира към международната организаци€ CEEweb for Biodiversity , а в Ѕългари€ ще бъде разпространена със съдействието на «елени Ѕалкани и ƒружество за защита на хищните птици. ≈кспонирането и в ћитница —офи€ става със съдействието на ƒържавна агенци€ ћитници.
»зложбата включва 10 табла, вс€ко от които представ€ различни групи от животни, които са обект на незаконна търгови€ (кактуси, влечуги, котки, маймуни и пр.). »зложбата е изработена в ѕолша от природозащитната организаци€ Salamandra, във връзка с дейността на CITES работната група към CEEweb for Biodiversity. УѕремиератаФ на изложбата бе експонирането и в сградата на ћитница —офи€. »деите ни са да бъде изложена също така на ћеждународно летище —офи€, в ѕриродонаучни€ музей —офи€, «ологическата градина Ц —офи€ и в —тара «агора (където функционира —пасителни€ CITES център, част от дейността на «елени Ѕалкани).


ѕовече за CITES
CITES е абривиатурата на  онвенци€та по международната търгови€ със застрашени видове. “€ е по-известна като CITES (или още като ¬ашингтонска  онвенци€). “ова е международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търгови€ с т€х.
 онвенци€та е подписана във ¬ашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. ѕонасто€щем 175 страни са се присъединили към  онвенци€та. ≈дна от т€х е Ѕългари€, за ко€то конвенци€та влиза в сила през 1991 г.
ќсновни€ принцип на  онвенци€та е, осъществ€ване контрол на търгови€та със застрашени видове. - това става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните-членки на конвенци€та.
ќбект на  онвенци€та са около 30000 вида животни и растени€, отнесени към 3 основни категории, според степента им на застрашеност и съответно Ц нуждата от защита:
- видове от ѕриложение I (видове, застрашени от изчезване Ц международната търгови€ е позволена само в изключителни случаи и изисква издаването на разрешителни за внос и износ),
- видове от ѕриложение II (видове, които по насто€щем не са застрашени от изчезване, но международната търгови€ с т€х е строго контролирана, за да се предотврати свръхексплоатаци€ Ц международната търгови€ изисква издаването на разрешителни за износ),
- видове от ѕриложение III (видове, защитени от минимум една от —траните по  онвенци€та, ко€то е помолила другите —трани по CITES за съдействие при контролиране търгови€та с тези видове Ц международната търгови€ е възможна само със съответен CITES документ, доказващ произхода на екземпл€ра).
ѕовече за дейността на «елени Ѕалкани, свързана със CITES, можете да прочетете тук http://greenbalkans.org/show.php?id=301&language=bg_BG&cat_id=88&


«а контакти:
≈лена “илова - «елени Ѕалкани
etilova@greenbalkans.org, 042622401, 0887574699


—подели във facebook


»збрани сайтове видове

  • ѕоликарбонатни плоскости от ѕоликарбонатЅ√ поликарбонат, поликарбонатни плоскости, промоции поликарбонат, ниски цени поликарбонат, цв€т поликарбонат, видове поликарбонат, ...

  • Ќови интернет страници видове

  • √ледай в интернет! „ушки за оранжерии

  •  акво? .Net ’отел

  • Ќай-актуални страници видове

  • ћатов, сатенен, гланциран, артистичен... ¬идове опънати тавани

  •  акво е десерт? ƒесерт

  • –азделно хранене ’ранене