–»ќ—¬: ћинаването през резерватите /04.02.2009/

на ¬итоша да се извършва само по определените пътеки

—офи€. ѕреминаването на хора през резерватите ДЅистришко бранищеФ и Д“орфено бранищеФ в ѕрироден парк ¬итоша тр€бва да се извършва само по пътеки, определени в режимите на резерватите, съобщиха от –»ќ—¬ - —офи€. ѕрез резерват ДЅистришко бранищеФ се допуска пешеходно преминаване по четири пътеки, които са много добре маркирани и обозначени, а през резерват Д“орфено бранищеФ може да се преминава пешеходно или със ски само по пътеката от „ерни връх за хижа Д уматаФ.
–езерватът ФЅистришко бранищеФ е един от първите български резервати. ¬ него се опазват високопланински смърчови гори, субалпийски тревни съобщества, скални образувани€ и каменни реки.
Д“орфено бранищеФ е об€вен за резерват през 1935 г. и в него се съхран€ват най-значителни€ за Ѕългари€ комплекс от високопланински торфища, както и свързаната с т€х мъхова и друга влаголюбива растителност.
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове бранищеФ