Eвропейската Комисия отправя предупреждение към България заради слабости в работата в областта на околната среда /05.12.2008/

Европейската комисия изпрати по два отделни повода предупредителни писма на България във връзка с неправилното прилагане на правото на ЕО в областта на околната среда.
Първият случай е във връзка с Рамковата директива за отпадъците и пропускът на България да изгради адекватна система за управление на битовите отпадъци в София. Във втория случай на България е изпратено първо писмено предупреждение относно изискваните съгласно Директивата за дивите птици оценки на въздействието върху околната среда.
Комисарят за околната среда Ставрос Димас отбеляза: „Българските граждани имат право на чисти градски пространства и властите трябва да спомогнат бързо да се намери подходящо решение на управлението на битовите отпадъци в София. България трябва да направи всичко по силите си да защити естествените местообитания, птиците, фауната и флората. Страната трябва да се гордее с богатото си биологично разнообразие, като то не може да бъде пренебрегвано или изложено на риск.“

Последно писмено предупреждение за България относно процесите за управление на отпадъците
България ще получи последно писмено предупреждение във връзка с неправилното прилагане на Рамковата директива на ЕО за отпадъците. Директивата задължава държавите-членки да насърчават предотвратяването, рециклирането и обработката на отпадъците за повторна употреба и забранява изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци.
През октомври 2007 г. Комисията изпрати първо писмено предупреждение поради недостатъчните мерки за изграждане на цялостна система от инсталации за управление на битовите отпадъци в София. След като се запозна подробно с отговора на българските власти, Комисията все още смята, че ситуацията е незадоволителна, и реши да издаде последно писмено предупреждение. Заключението от анализа на Комисията е, че остава неясно как българското правителство ще управлява устойчиво цялото количество битови отпадъци на територията на община София, след като няма конкретен срок за договаряне на нова цялостна система.

Недостатъчни мерки за защита на флората и фауната
Във втория случай Комисията изпраща на България първо писмено предупреждение за неправилно прилагане на Директивата за дивите птици.
По-рано тази година Комисията получи оплакване, че продължаващите строителни работи във важни птичи райони (IBA) в Калиакра — разположени в североизточната част на страната — водят до влошаване на редица местообитания на видове птици и смущават видове диви птици, защитени от правото на ЕО. Предоставената на Комисията информация показва, че е възможно редица проекти за изграждане на големи обекти за вятърни турбини да са получили разрешение, без да е отчетено тяхното въздействие върху околната среда. Комисията е обезпокоена също, че други проекти за изграждане на спортни, туристически и пътни инфраструктури могат взети заедно да окажат въздействия върху околната среда, които не са били правилно оценени.

Директивата за отпадъците
Рамковата директива за отпадъците (2006/12/ЕО) консолидира и заменя Директива 75/442/ЕИО. Целта е да се насърчава предотвратяването, рециклирането и обработката на отпадъците за повторна употреба и да се забрани изоставянето и неконтролираното обезвреждане на отпадъци. Мерките целят изграждането на цялостна и адекватна мрежа от инсталации за обезвреждане (като се отчитат най-добрите налични технологии) в държавите-членки, което ще спомогне Общността като цяло да стане напълно самостоятелна в това отношение и държавите-членки поотделно да прокарат тази цел. Тази мрежа би позволила отпадъците да бъдат обезвреждани в една от най-близките подходящи инсталации, така че да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на човека.

Специални защитени зони
Съгласно директивата за дивите птици държавите-членки се задължават да определят всички най-подходящи места за специални защитени зони (Special Protection Areas — SPAs) за опазването на видовете диви птици. Определянето на специално защитените зони трябва да се основава на обективни и проверими научни критерии, т.нар. орнитологични критерии. За да направи оценка доколко държавите-членки са изпълнили задължението си да класифицират специални зони за защита, Комисията използва най-добрата налична орнитологична информация. В случай, че необходимата научна информация липсва, се използват националните описи на важни птичи райони (Important Bird Areas — IBAs), съставени от неправителствената организация Birdlife International. При все, че не е юридически обвързващ, описът на важните птичи райони се основава на международно признати научни критерии. Съдът на Европейските общности вече е признал неговата научна стойност и в случаи, при които липсват равностойни научни данни, описът на важните птичи райони представлява валидна основа за позоваване при оценките доколко държавите-членки са класифицирали като специални защитени зони достатъчни по брой и размер територии.

Правна процедура
Член 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава-членка, която не спазва своите задължения.
Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение (infringement procedure), Комисията изпраща „Официално уведомително писмо (Letter of Formal Notice)“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.
В зависимост от отговора или от липсата на отговор от съответната държава-членка, Комисията може да вземе решение да изпрати „Аргументирано становище (Reasoned Opinion)“ (второ и окончателно писмено предупреждение) до държавата-членка. В този документ ясно и окончателно се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата-членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено два месеца.
Ако държавата-членка не спази изискванията на Аргументираното становище, Комисията може да реши да заведе дело пред Съда на европейските общности. В случай, че съдът установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава-членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.
Член 228 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности. Също така, съгласно този член Комисията може да поиска от Съда да наложи финансова глоба на съответната държава-членка.

Текуща статистика за нарушенията по принцип може да бъде намерена на следната страница в Интернет: http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Източник на новината:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=fr
Избрани сайтове Комисията