Община Криводол ще получи финансиране /04.12.2008/

по Оперативна програма „Околна среда”

Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Криводол”, е първият за който общината ще получи финансиране по Оперативните програми, съобщиха от Община Криводол. Общата стойност на проекта е в размер на 847 200 лева и ще бъде осигурена по мярка “Техническа помощ” на Оперативна програма “Околна среда”. Това ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007 – 2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационната мрежа и Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ и в допълнение части от водоснабдителната система на гр. Криводол. С реализацията на проекта Община Криводол ще разполага с подготвени: 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града; Анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище; Приоритизирани инвестиционни компоненти, които да бъдат включени за финансиране по ОП “Околна среда”; Подготвено пред–инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти; Идеен проект с положителен доклад за съответствие; Издадено разрешително за строеж съгласно чл. 142 и чл. 148 на ЗУТ; Подготвени документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране и всички съпътстващи документи, необходими за реализацията на проекта.
Реализацията на този мащабен проект цели опазване и подобряване на околната среда, качеството на живот и работната среда в гр. Криводол, и не на последно място, създаване на предпоставки за привличане на родни и чужди инвестиции.
Към настоящия момент усилията на общинската администрация са насочени в посока разработване на проекти, с които да кандидатства за финансиране от Оперативна програма за развитие на селските райони, тъй като възможностите за подобряване условията и начина на живот в малките населени места, които предоставят различните мерки по ОПРСР са много и не бива да се пропускат. Средствата, които общината очаква да получи от ОПРСР, чрез финансиране на отделни проекти по програмата са около 20 млн. лева.
В бъдеще усилията ще бъдат насочени към доизграждане на канализация и пречиствателни съоръжения за отпадни води в останалите населени места от Община Криводол.
Агенция Фокус
Избрани сайтове финансиране