явлението «јћ≈Ќ» или най-гол€мото заграбване на българска зем€ в мирно време /12.11.2008/

 

ћежду 50 и 90 000 декара е заграбената публична държавана зем€ само в Ќј“”–ј 2000 зоните по „ерноморското крайбрежие и н€кои части на –ила, ѕирин и –одопите!
ѕрез периода 2003-2008 година «елени Ѕалкани и јнтикорупционната коалици€ проведоха многобройни акции срещу Унай-уродливотоФ €вление в българската истори€ Ц замените на държавни земи и гори. ¬ъпреки усили€та - множество пресконференции, медийни из€ви, писма-декларации и срещи с български и европейски политици и т.н. до този момент не са постигнати значими резултати.
ќсновна причина за подцен€ването на проблема, най-вече от страна на българската общественост, е че реалните размери на €влението не са известни и/или не могат да бъдат осмислени. ≈то защо «елени Ѕалкани и Ѕългарската антикорупционна колици€ започват масирана кампани€ за оповест€ване на резултатите от експертно проучване за мащабите на €лението УзамениФ и за вземането на политически и юридически мерки за връщане на заграбената българска зем€.
ѕроучването комбинира различни източници и методи (анализ на 60 публикации в медиите, регистрите на ћ«√, решени€ на ћ— за пром€на на предназначението, картографски методи за анализ на ландшафта Ц  оринe-ландкавър, картата на възстановената земеделска собственост и информаци€ от нашата мрежа).
ќбект на изследването са единствено държавните земи, предоставени за замени в двукилометровата „ерноморска ивица, –одопите, –ила и ѕирин и то само тези, които са включени в националната мрежа от защитени зони - Ќатура 2000. »зследването не включва десетократно по-големите площи на общински земи, които са сполетени от същата участ.
»звадково проучване е направено и за разликите на пазарните цени на придобитите земи в района и закупените от частните лица земи във вътрешността на страната.

–езултатите са ужас€ващи:

  • ¬ описаните райони между 50 и 90 хил. дка. публични държавни земи са били подарени (заменени) за частни на около 50-60 физически и юридически лица. ѕлощ приблизително равна на 10 000 (десет хил€ди) футболни стадиона.
  • «агубите за наци€та варират между 6 и 8 млрд. лв., което всъщност е разликата от пазарните цени на придобитите земи и закупените от частните лица. ћного от тези замени, маскирани като инвестиционни намерени€ с обществена полза, вече се продават на свободни€ пазар на цени от 300 до 2000 пъти по-високи от тези, на които са били придобити. ѕаричните загуби, са без конкуренци€ в новата ни политическа истори€, т.е. всички загуби, които е понесло обществото от политическата корупци€, касова и масова приватизаци€, разрухата на селското стопанство, Ѕ√ј Ѕалкан, Ѕ“  и други са малка част от загубите от замените.
  • »стинската загуба не може да бъде изразена в милиарди, тъй като става въпрос за територии с уникално ландшафтно и биологично разнообразие, които не само са сменили собствеността си, но и предназначението си и са предвидени за урбанизаци€. Ќа българското общество ще бъде ограничен достъпа до тези територии. ¬ъпреки че още не са отразени в национални€ кадастър, по нашето „ерноморско крайбрежие има десетки нови частни имени€, н€кои от които са дълги 7 км.
  • ћного хора са загинали за опазването на тези земи и никой н€ма моралното правото да ги подар€ва и използва за разменна монета, както и да лишава наци€та от достъп до т€х. «а съжаление вече започна ограждането на гол€ма част от тези имени€.

—поред коментара на редица видни политолози и историци, както в българската, така и в европейска истори€ н€ма подобен аналог, когато едно управление за толкова кратко време унищожава и подар€ва най-значимите национални активи. ƒори продажбата на јл€ска от –уси€ не може да бъде използвана за подход€що сравнение, тъй като в случа€ не е продаден н€какъв ъгъл на страната, а са подарени територии с най-значим ландшафт и ресурси из ц€лата страна.
¬ъпросното мащабно ограбване, за съжаление, е много добре законово подплатено и възстанов€ването на националните активи би било най-гол€мото политическо и историческо предизвикателство в българската политическа истори€. јко сега по ред причини не можем да осъзнаем €влението, то истори€та ще го направи, но за съжаление може да бъде късно.
≈то защо е важно всеки един от нас да разпростран€ва тази информаци€ до възможно най-гол€м брой свои близки и познати и да се включи по най-подход€щи€ за него начин в бъдещите инициативи по връщането на заграбената българска зем€.
ћолим да следите сайта на «елени Ѕалкани, на който ще бъдат своевременно об€в€вани акциите по кампани€та.

«а повече информаци€:
office@greenbalkans.org - офис «елени Ѕалкани - ѕловдив
hnikolov@greenbalkans.org - ’ристо Ќиколов
»збрани сайтове които

Ќай-актуални страници които

  • 9 неща, които не тр€бва да слагате в пералн€та Ѕез пране

  • 5 грешки, които не тр€бва да правите, когато пътувате с деца