Седем са опасните язовири в Стралджанско

От пресата... - Седем са опасните язовири в Стралджанско

Стралджа. Седем водоема на територията на община Стралджа са потенциално опасни и са под наблюдение на “Гражданска защита.

Това съобщиха за радио "Фокус"- Сливен от Общинската администрация. Като потенциално опасни водни обекти се определят язовирите в селата Тамарино, Каменец, Палаузово, Недялско и Люлин. На този етап общината не е в състояние да извършва пълноценни дейности по поддръжката на язовирите в добро техническо състояние, тъй като постъпилите в бюджета средства се изразходват съгласно утвърдените приоритети, а текущите ремонти и възстановяването на водоемите не са от приоритетните. Повечето от язовирите на територията на община Стралджа са строени през периода 1950 - 1960 г., стопанисвани от бившите ТКЗС-та, впоследствие от ликвидационните съвети и новообразуваните земеделски кооперации. Голяма част от тях общината е приела с недобри технически и експлоатационни характеристики, вследствие на амортизация и лошо стопанисване. Към настоящия момент на концесия са отдадени 18 язовира. Вземайки предвид състоянието им, в договорите е предвидена клауза, задължаваща концесионерите да извършват за своя сметка текущи ремонти, да възстановяват нарушените язовирни стени, да се грижат като добър стопанин и предприемат всички действия по охрана и опазване на язовирите и правилна експлоатация на съоръженията. Общината има отдадени под наем други 23 язовира
Общо като приходи от концесия и наеми през 2007 г. в общината са постъпили над 25 000 лв., като събираемостта на приходите възлиза на около 98 %.
Даниела СТЕФАНОВА
Агенция Фокус /30,10,2008/
Избрани сайтове язовирите

Най-актуални страници язовирите

  • Ремонтират язовири във Врачанско