Балканска/черна/мряна

   Жълтовратата обитателка на планинските реки.

   Тази риба живее в горните и средните течения на реките. Ето защо тръгнете ли на риболов за балканска мряна, по- добре се запасете с храна и облекло. Високопланинските язовири се оказаха също твърде подходящи за развъждане и риболов на балканска мряна.
   Характерни за нея са жълтеникавата окраска около врата и по- дългата подопашна перка. Цветът и се мени в зависимост от цвета на околната среда. Може да се срещнат и някои разновидности- мряна с по- едри люспи и по- тъпи мустаци, с жълтеникав и златист корем и тъмни петна по страните и гърба. Сравнително по- малко нараства от обикновената мряна и достига на дължина до 30 см., а на тегло до 300 грама.
   Храни се с ручейници и мамарци. Те са най- подходящата стръв за тази риба, особено при започване на риболова рано на пролет. Освен тях привлекателна стръв са и червените торни червеи, които може би заради цвета им мряната най- много приема. Ако за стръв се употребяват скакалци, то предварително трябва да се изрязват с ножица краката и крилата им. Тук не са необходими никакви особени изисквания за пръта и влакното, както и за куката. За предпочитане обаче са тънките влакна. Лови се от ранна пролет до късна есен, поради което привлича голям брой риболовци.
Избрани сайтове мряна