Дива патица

Дива патица

Носители на огледални петна.

Почти по цялото Северно полукълбо край блатата, реките, езерата и разливите, обрасли с блатна растителност, живеят диви патици- важен обект за ловците. Те имат на крилата си лъскаво петно- огледало, което е важен отличителен белег за различните видове птици. А те биват патици- плувки и патици- потапници. Плувките не могат да се гмуркат така умело, както потапниците, и оттам са получили името си. Потапниците пъхат дълбоко във водата само главата си. Така си търсят храна по дъното на водните басейни.

Обикновено през април в някоя хралупа или гнездо, скрито на земята край брега, патиците снасят до 10 яйца и ги мътят около 25 дни.

Интерес представляват зеленоглавката, лятното и зимното бърне, свирачката, сивата патица, шилоопашатата патица, лопатарката, качулатата червеноглава потапница, черното бърне, черната качулата потапница, белооката потапница, звънарката, планинската потапница и други видове патици.
Избрани сайтове потапница