ѕтицечовка: «оо’»“

ѕтицечовка

   “€ е отровна и снас€ €йца.

   Ѕозайниците, от мишките до човека, обикновено раждат малките си живи и ги хран€т със собственото си мл€ко. ¬лечугите и птиците снас€т €йца. птицечовката, обаче, е твърде необикновено животно, защото е бозайник, който снас€ €йца.
ѕо време на размножителни€ период възрастните птицечовки прав€т специални дупки в брега на река. “е копа€т почвата с широките нокти на предните си крайници. ƒупката е с дължина около 30 см. и има едно или две помещени€ за €йцата.
∆енската снас€ две или три €йца с меки черупки, които се излюпват след десет дни. ќт този момент нататък поведението им е като на бозайници- женската кърми малкитеу докато пораснат достатъчно, за да напуснат гнездото.
ѕтицечовките са добри плувци. “е гребат с ципестите си крака, като използват задните си крака за определ€не на посоката.
ѕтицечовките са месо€дни- те €дат насекоми и други дребни животни, които живе€т по дъното на потоците и реките.  огато е под водата, птицечовката затвар€ очи и търси храна в калта, като използва меката си и чувствителна човка.
ѕтицечовката е един от много малкото бозайници, които използват отрова като защитно средство. Ќа задната част на глезена си мъжки€т има куха шпора, през ко€то вкарва отровата си с р€зко изтласкване и забиване на задните си крака.
»збрани сайтове крака

Ќай-актуални страници крака

  • »зкуството на релакса повече ї ...

  • Ћоко /ћездра/ падна от —партак

  • Mодел George - бюфет и скрин подход€щи за дневна, трапезари€ и спалн€. ѕроизводител: Cantori, »тали€. Ћуксозни италиански скринове и бюфети Mодел George, Cantori