Шаварчета

Шаварче

   - Градинско шаварче: По оцветяването на оперението си прилича на мочурното шаварче- отгоре е масленокафяво, а отдолу- белезникаво. У младите птици преобладават ръждивите оттенъци. В повечето райони на разпространението си долита в края на април- началото на май. Отлита за зимуване през септември предимно в Индия, Цейлон и Бирма. Гнезди в храсти и високи треви както в горите, тъй и по открити терени, като се придържа обикновено към низините и близо до вода. Гнездото си строи в храсти от сухи стъбълца и листа. Снася от 4 до 6 яйца. В България не гнезди и не е намерено и по време на прелетите, но се срещат други видове шаварчета. Призивните звуци на градинското шаварче са 2- 3 пъти повтаряно "чек- чек". Песента му е богата и разнообразна- все едно, че пеят десет птици, а не една. След всяка отделно изпята музикална строфа от една или друга птица следва характерното "чек- чек", което принадлежи на една и съща птица., вмъкват се елементи от песните на чинки, щиглеци, зеленики, черноглави коприварчета и др. В общи линии това шаварче има голяма прилика с певците. Различава се от тях главно по силно изтеглената си напред удължена глава /ниско чело/ и заострената клинообразна опашка /при певците опашката е леко врязана/. Градинското шаварче бързо привиква към клетката, яде храната, която му се дава, и забележително пее от ранно утро до късна вечер, дори при електрическа светлина. Птицата трябва да бъде хранена с пресни мрави яйца и брашнени червеи /не повече от пет на ден/, а ако я държим и есенно, зимно и пролетно време, трябва да и даваме същата храна, както и на другите насекомоядни птици.

   - Мочурно шаварче /храстово шаварче/: Прилича много на градинското шаварче. В България се среща и по време на гнездене, и през прелета. То не е толкова предпазливо като другите шаварчета. Откъм гърба цветът на оперението му е масленокафяв, а от долната страна е белезникав. Призивните му звуци са отривисти, повтаряни няколко пъти звуци "чер- чер" или "чек- чек". Обича храсталаците, нискостеблените разредени гори с подлес, градините и парковете, дори отдалечени понякога от вода. Долита през втората половина на април, а в северните области на разпространението си- през целия май. През септември обикновено приключва отлитането за зимуване в Африка. Женската снася най- често 4- 6 айца и ги мъти в продължение на 11 до 13 дни. Храната на мочурното шаварче е съставена от дребни насекоми и паяци, а есенно време понякога яде диворастящи плодове. Мочурното шаварче е прекрасен певец. Песента му, както песента на градинското шаварче, се различава рязко от песните на другите шаварчета по своята мелодичност, цялостност и разнообразие на звуци. При пеенето си подражава на други птици, пее забързано и вмъква много дрезгави и подсвиркващи фрази. По време на пеенето мъжкият често каца на върха на някой храст. Любителите държат често това шаварче в клетка. То бързо привиква към новата обстановка и много пее. Условията за гледането му в клетка са както при градинското шаварче и другите насекомоядни птици.

   - Крайбрежно шаварче: По големина то е по- дребно. Отгоре цветът на оперението му е светлокафяв, а надлъж по главата и гърба има тъмни ивици. От долната страна е жълтеникаво. Долита през април или май в зависимост от географската ширина на мястото. Отлита за зимуване в Африка в края на август и през септември. Гнезди по крайбрежията на водоеми, блата или мочури с обраствания от камъш, високи треви и храсталаци, по ечемичени и оризови полета. Гнездото се строи от мъжката и женската птица. Разположено е на земята или е изплетено сред стъблата на камъша над водата. Люпилото е от 3 до 8 яйца, които мъти предимно женската в продължение на 12- 13 дни. Храни се с насекоми и техните ларви, паяци, дребни мекотели и червеи. Мъжкият пее оживено през целия ден. Песента му е типична за шаварчетата, разнообразна, съставена от тракащи звуци, които се редуват с мелодични флейтови тонове. По време на пеенето понякога излита нагоре като бъбриците. Песента се състои от ясни срички, които припряно се повтарят по няколко пъти. Любителите често държат крайбрежните шаварчета в клетка, те бързо свикват с пленничеството си и доставят много удоволствие на стопаните си със своето пеене. Условията на гледане са същите както за предишните видове. 

   Освен изброените по- горе шаварчета се срещат още много видове. Отглеждането им в клетките е същото, както и за описаните видове и други насекомоядни птици.
Избрани сайтове шаварче