Славей

Славей

По земята славеите се придвижват с подскоци, потрепват с опашка и се кланят. Хранят се с различни червеи, а също и с насекоми, преди всичко дребни бръмбарчета и техните ларви и какавиди. Обичат много яйцата на мравките. Обикновено славеите долитат през първата десетдневка на месец Май и отлитат в края на месец Август- началото на месец Септември, в зависимост от района на гнездене. Женските по правило долитат известно време след мъжките. По- голямата част от славеите зимуват в страните от Средна и Западна Африка, а известна част- и в страните от Южна Азия. Женските и мъжките на всички видове славеи освен на обикновения, северния и свирещия, имат рязко изразен полов диморфизъм. Младите птици по външен вид се различават слабо от възрастните. Въобще с външния си вид славеят не прави впечатление /особено северният и обикновеният/. Той е малка птичка със сивкаво оперение и големи черни очи, което показва, че е най- активен привечер и нощем.

 - Северният славей: Кафяв с маслиненозеленикав оттенък на оперението, а надопашието е ръждиво.

 - Обикновеният славей: Прилича на северния, но е малко по- дребен и с повече ръждиви оттенъци в оперението. Често държи крилата си леко отпуснати, а опашката малко повдигната.

   Тези славеи са си спечелили славата на най- добри певци. Призивните им звуци представляват свирене с чист и гладък тон: "фюю...фюю". При тревога издават хриптене. Начинът на живот на северния и обикновения славей е почти еднакъв.

   Любимите местообитания на славеите са широколистните гори, долините на реки, равнинните блата, обрасли с върбалаци, а също и храстите в близост до вода. Славеите охотно се заселват и в градини и паркове, където има потайни места с бодливи храсталаци и гъсталак от песъкиня, офика, елша или бъз.

   Всеки възрастен или млад славей търси същата част на гората, същата градина или парк, дори същият храст, където е живял през миналата година. Младите мъжки се заселват в близост до мястото, където са се излюпили. Гнездото обикновено се разполага на земята, под някой храст, сред съчки, миналогодишни листа и много рядко сред гъсто сплетени клонки невисоко от земята. Гнездото е открито, направено от сухи листа и стъбълца. В него женската снася от 4 до 6 маслиненозелени или кафеникавозелени яйца. Мътенето трае 14- 15 дни и в него участва и мъжката птица. Славеят се храни с различни червеи, а също и с насекоми, предимно дребни бръмбари, техните ларви и какавиди. Обича много яйцата на мравките, които са и основната храна за славеите отглеждани в клетки.

   Да се предаде с думи цялото многообразие на славеевата песен е невъзможно. Най- добре е за начинаещия любител да послуша внимателно песента на славей сред природата, обикновено призори или привечер и дори нощем в началото на май, особено преди да са долетели женските. Песента на славея е богата с разнообразни звуци, характерна е със звучността си. Тя е съставена от различни свиркания, цвърчене и кънтящи звуци. Характерът на песента в различни райони и при различни птици може значително да се изменя. Възрастните славеи пеят по- добре, отколкото младите, някои пеят повече нощем, а други- денем.
Избрани сайтове различни