Узунбоджак

от Уикипедия, свободната енциклопедия


Узунбоджак (от турски: "узун" - дълъг и "буджак" - тихо, закътано място) или Лопушна е биосферен резерват в природен парк Странджа. Обявен е за резерват през 1956 с обща площ от 2581,5 хектара. Климатът в резервата е средиземноморски със средни януарски температури от 2-3,2 по Целзий. Почвите са канелени и жълтоземни. През Узунбуджак преминава река Резовска, река Каретарски дол и Лопушница, която се влива в първата.

Резерватът е разположен на юг от село Кости и се намира в долината на река Резовска на близо 20 километра от устието на реката. Релефът е разчленен като надморската височина варира между 50 и 300 м.Климатът е континентално-средиземноморски и е по-мек, поради близостта си до бреговете на Черно море. През цялата година средните месечни температури не падат под 0°C.

Растителност

Установени са 651 вида и подвида висши растения. 65% от горите са дъбови, а 30% са букови.

Реликти- странджански дъб (Quercus hartwissiana), лавровишня (Laurocerasus officinalis), странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), понтийско бясно дърво (Dapne pontica), колхидски джел (Ilex colhica), чашковидна звъника (Hypericum calycinum), странджанска боровинка (Vaccinum arctostaphylos), кавказка иглика (Pyrus eleagrifolia), дива мушмула (Mespilus germanica) и други

Фауна

В резервата могат да се срещнат птиците - обикновен мишелов, ястреб-врабчар, земеродно рибарче, воден кос, хвойнов дрозд, планинска стърчиопашка, сива овесарка, черешарка, черногушо ливадарче, кълвачи, белоопашат мишелов, малък креслив орел, различни видове соколи, кукувица, лястовици и черен щъркел.

От земноводните и влечугите могат да се срещнат - голяма крастава жаба, голяма водна и дългокрака горска жаба; зелен и горски гущер, слепок, балкански гекон и змиите - медянка, голям стрелец, смок-мишкар, вдлъбнаточел смок и леопардов смок.

В реките на резервата се развъждат черна мряна и резовски карагьоз.

До 1913 в резервата е имало и рисове.
Избрани сайтове резервата