Скакавица

от Уикипедия, свободната енциклопедия


Скакавица името на е един от най-малките резервати на територията на България. Площта му е близо 70 хектара и е обявен през 1968 г. Скакавица се простира между 1850 и 2050 м надморска височина и е разположен в северната част на Национален парк Рила. На територията на резервата се намира най-високия водопад в планина Рила - Скакавица.

Флора

Най-обширни площи от резервата са заети с горски площи. Скакавица се намира на сравнително голяма надморска височина, което обуславя доброто развитие на иглолистните дървесни видове, като бял и черен бор. От голяма важност са вековните обширни гори от бяла мура, обхващащи по-ниските части на резерват Скакавица. Срещат се голям брой защитени растителни видове - планински божур, български омайник, златиста кандилка, златовръх и други, както и редките видове планинска дилянка, преходна мурава.

Фауна

Въпреки малката територия, която заема Скакавица, в него се опазват голям брой гръбначни животни. От бозайниците най-разпространени са сърна, дива свиня, лисица, вълк и други. Освен това се срещат и видовете глухар, черен кълвач, сокерица, усойница, планинска водна жаба.
Избрани сайтове Скакавица