Северен джендем

от Уикипедия, свободната енциклопедия


Северен Джендем е името на резерват разположен в Национален парк Централен Балкан. Той е резерватът с най-голяма средна надморска височина в парка. Резерват Северен Джендем е създаден на 30 септември 1983 г. с цел опазването на на няолко отделни екосистеми, както и на скалните и карстови образувания, които могат да се видят тук. Защитената територия има площ от над 1600 хектара.

Северен Джендем обхваща водосборния басейн на река Видима, както и северните склонове на Стара планина, разположени над тази река. На територията на резервата се намират ниските и средните части от склоновете на връх Ботев. Релефът е силно разчленен и богат на скални форми, които често са труднопроходими. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви.

Флора

Гори покриват повече от 2/3 от територията на Северен Джендем. Характерен за тези гори е големият наклон на склона, по който растат. Най-разпространени са чистите гори от бук, в по-ниските части на резервата и чистите гори от ела в по-високите. В Среднопланинския пояс се наблюдават и обширни смесени гори.

От особено значение са запазените находища на видовете сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка. Тук се намира и единственото находище на урумово плюскавиче.

Фауна

Животинският свят е сравнително богат. Установени са повече от 20 вида бозайници - дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен, сърна и други. Непристъпните скали са убежище за голямо количество птици. Срещат се скален орел, сокол скитник и др.

Мужду резерват Северен Джендем и резерват Джендема съществува естествена връзка. Поради близкото си взаимно разположение между тях протича постоянен преход на животински видове. Тези два резервата опазват най-голямата популация на дива коза в Стара планина.
Избрани сайтове Северен

Най-актуални страници Северен

  • Албания - Земята на орлите АЛБАНИЯ - Земята на орлите (автобус)

  • Азиатските съкровища - Хонг Конг, Макао и Тайван повече » ...

  • Отличават най-добрите болници