Пеещи скали

от Уикипедия, свободната енциклопедия


География

Пеещи скали е името на един от деветте резервата разположени на територията на Национален парк Централен Балкан. Резерватът е създаден на 11 юли 1979 г. с цел опазването на разнообразните скални образувания и на вековните букови гори, които се намират на територията му. От основно значение за резервата са районите от алпийския и субалпийския растителен пояс, които тук са добре представени. Среща се характерна пасищна и храстова растителност, която покрива най-високите части на защитената територия. Пеещи скали обхваща целия водосборен басейн на река Росица, която е най-големият ляв приток на река Янтра, както и части от землищата на селата Стоките и Кръвеник, в община Севлиево. Създаването на резервата е подкрепено от Института по екология към БАН. Заедно със създаването на резервата е създадена и комисия за опазване на околната среда към Министерския съвет. Одобряването на предложението за създаване на резерват Пеещи скали е първото решение на новосъздадената комисия. Първоначалното предложение е за защитена територия с площ над 2 000 хектара, както и на обширна буферна зона с площ над 1 300 хектара, но впоследствие територията е намалена. Общата площ на резервата е 1466 хектара.

Името на резервата е избрано от природозащитника Жеко Спиридонов. Резервата е наречен така, поради характерните скални образувания, които са разположени в източните части на Калоферската планина, които при силен вятър издават интересен звук.

Флора

Пеещи скали е типичен горски резерват. Вековни букови гори на възраст над 150 години покриват обширни територии в среднопланинския пояс. На места тези гори са примесени с видовете ела, която се среща в по-високите части на планината, явор, ясен, офика и габър.

Най-обширните горски територии от друг дървесен вид освен бука са еловите горски масиви, които покриват резервата във високопланинския пояс. В най-високите части преобладават обширни тревни площи, както и храстова растителност, представена предимно от видовете черна боровинка, червена боровинка, хвойна, тинтява и други.

Фауна

Животинския свят е изключително богат. Много голям е броя на животните, включени в списъци на редки или застрашени от изчезване животни. Това е и една от основните причини да бъде създаден резервата - опазването на редките животински видове в източната част на парк Централен Балкан. От установените в Пеещи скали животни в Червената книга на България присъстват видовете кафява мечка, златка, дива коза, скален орел, черен кълвач и белогръб кълвач. Други животни, които могат да се видят в резервата са сърна, благороден елен, дива свиня и други.

В миналото разпространена е била и дивата котка, но вследствие човешката намеса размерът на популацията на този вид е намаляла.
Избрани сайтове резервата

Най-актуални страници резервата

  • Ботев /Враца/ разгроми Верея с 6:1