Орлица

от Уикипедия, свободната енциклопедия

История Резерватът "Орлица" (566,5 ха) е обособен през 1984 година с цел охрана на първични екосистеми от мизийски бук, местообитания на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с многобройни пещери, пропасти, извори и др. в Котленската планина. В "Орлица" подаднаха съществуващият преди резерват "Бели бряг" и природните забележителности "Медвенски извори" и " Орлица". За да се смекчи антропогенното въздействие върху защитената територия, е обособена и буферна зона.

Защитената територия е покрита с първични широколистни гори, главно от мизийски бук, на места примесен с обикновен габър. С по-ограничено разпостранение са горуновите насаждения, с участието на обикновен и келяв габър и смесени дъбови гори от цер и благун. Вторичните гори и храсталаци от келяв габър са с ограничено разпостранение. В пасищата преобладават 3 типа тревни съобщества - мезофитни, ксеромезофитни и ксеротермни.
Избрани сайтове габър