»бър

от ”икипеди€, свободната енциклопеди€


√≈ќ√–ј‘»я

»бър е името на резерват, който обхваща северните части и билото на планина –ила. ќб€вен е през 1985 г. с цел опазването на реликтните растителни видове, които растат на територи€та на резервата, както и на редките и застрашени животни, които го обитават. ѕлощта на »бър е 2249 хектара. –езерватът е наречен на намиращи€ се в непосредствена близост връх »бър. »бър е отделен от другите части на планината, както от едноименни€ си връх, така и от връх Ѕелмекен. »бър е един от четирите резервата, намиращи се в Ќационален парк –ила.

‘Ћќ–ј

√олемите разлики в надморската височина на различни части на резервата обуслав€т разнообразието на растителни€ св€т. ¬ »бър са установени повече от 400 вида висши растени€. ќт особено значение и една от причините за възникване на резервата са големите популации от клек, намиращи се в по-високите части на резервата. ≈дни от по-разпространените растени€ са видовете рилска иглика, ко€то е балкански ендемит, алпийска роза, трансилванска камбанка.

‘ј”Ќј

∆ивотински€т св€т е много богат и разнообразен. “ук гнезд€т видовете птици скален орел и гол€м €стреб, които са застрашени от изчезване, както още близо 50 вида птици. —рещат се видове които са реликтни, датиращи от ледникови€ период. ќт бозайниците се срещат каф€ва мечка, вълк, сърна, лисица, дива свин€ и други.

“екстовото съдържание е достъпно при услови€та на Ћиценза за свободна документаци€ на √Ќ”, верси€ 1.2 или ко€ да е следваща, публикувана от ‘ондаци€та за свободен софтуер; без непромен€еми раздели, без предни и задни корици.   ”икипеди€
»збрани сайтове резервата

Ќай-актуални страници резервата

  • Ѕотев /¬раца/ разгроми ¬ере€ с 6:1