Балтата

от Уинипедия, свободната енциклопедия


ГЕОГРАФИЯ

Балтата е поддържан резерват в Североизточна България. Разположен е на черноморското крайбрежие в землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич. Обявен е на 20.04.1978 г. Прекатегоризиран на поддържан резерват на 15.10.1999 г.[1] Резерватът обхваща най-северно разположената лонгозна гора в България, по устието на р. Батова. Реката извира от Франгенското плато под името Джевизлийска река . Тече на север , а при село Батово завива на изток , като се влива в Черно море между Варна и Балчик. Формира се от карстови изворил . Тя е единствената не пресъхваща река в добруджанския край. Устието и е лиман и там се разполага резервата. Балтата е разположен в непосредствена близост до курорт Албена.Продължаващата урбанизация свързана с мащабното развитие на туризма и разширяването на селищните води , води до разпокъсване , нарушаване и дори унищожаване на местообитанията, основно в крайбрежната зона , но също и в откритите пространства върху платото.

  • Площ: 205.6 ха
  • Цел на създаване: Естествена лонгозна гора, с принадлежащата и флора и фауна.[1]    

ФЛОРА

Специфичните климатични условия, наличието на богати алувиални песъчливо-глинести почви и значителната влажност са благоприятна предпоставка за развитие на лонгозни гори по тези места. В горите с такъв характер преобладават два дървесни вида - полски бряст и остролист ясен. Достигат до 30 - 35 м височина. От по-често срещащите се дървесни видове следват летен дъб, полски клен, дива круша, обикновен габър, черна елша, бяла топола, бяла върба и др. Гората е издънкова, като средната и възраст е 45-50 години. Подлесът се характеризира с широко разпространение на обикновен и черен глог, кучешки дрян, къпина, шипка, широколистен чашкодрян, леска, калина и др.

От лианите най-често се среща скрипката. В миналото тя е образувала плътен и бодлив пояс, които е правел гората непристъпна. Наред със скрипката все още са се запазили гърбачът, бръшлянът, дивата лоза и обикновеният повет. Многото увивни растения, които гъсто се преплитат или се спускат от дърветата, придават на гората вид на джунгла.

От тревните видове много характерни са блатно кокиче, перуника, див зюмбюл и няколко вида лютичета, очиболец, воден морач, бял и черен оман, момкова сълза, острица, мехунка, върбовка, медицинска ружа, а тръстиката е завладяла разливите на реката и дава убежище на много водолюбиви птици

ФАУНА

Водолюбиви птици

Текстовото съдържание е достъпно при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер; без непроменяеми раздели, без предни и задни корици.   Уикипедия
Избрани сайтове Балтата