Атанасовско езеро

от Уикипедия, свободната енциклопедия

ГЕОГРАФИЯ

Атанасовското езеро е разположено северно от град Бургас. Езерото е крайбрежно и предлага голямо разнообразие на растителния и животинския свят. Немалък брой растения и животни, които се срещат в и в околността на езерото са защитени от Закона за защита на природата. В околността на същинското езеро се намират множество канали и блата, които се извеждат чрез изкуствени канали в морето. С тези канали се отводнява целия водосборен басейн, към който принадлежи Атанасовското езеро.

Поради солеността на водата на езерото тук се произвежда сол. Началото на това производство е през 1906 г. Езерото е дълго близо 9 километра и по средата е разделено от пясъчно-земна ивица, площта му е ок. 17 кв. км, ш. 4,3 км. Макс. дълб. 1 м, соленост от 20 до 27,5%. Северната част на езерото е свързана посредством канал с Черно море, а южната се използва изключително за добив на сол. По сухата ивица, която преминава през средата на езерото преминава път, който свързва градовете Варна и Бургас. Солеността на водата в езерото се повишава, заради връзката на езерото с Черно море. Годишно се произвеждат по 40 000 тона морска сол.

През 1980 г. северната половина от езерото е обявена за природен резерват, а южната за буферна зона към резервата.

ФЛОРА

В езерото и неговите околности са установени над 230 вида висши растения. Характерни са видовете широколистен папур, черноморска лавандула, морски пелин и други. 7 вида висши растения, които са представени в околността на Атанасовското езеро са включени в Червената книга на България.

ФАУНА

Срещат се немалко бозайници: видра, дива котка, полевка и др. Среща се също етруската земеровка, която е най-малкият бозайник в света. От голямо значение е също видрата която е със статут на световно застрашена.

От особено значени за флората на езерото са птиците. Това е едно от най-богатите от орнитоложка гледна точка места в България. Тук на неголяма територия се наблюдават над 70% от всички птичи видове, които се срещат на територията на България. Установени са над 300 вида птици, от които 12 са обявени за застрашени от изчезване в планетарен мащаб. Сред тях са са къдроглавият пеликан, малкият корморан, червеногушата гъска, белооката потапница и ливадният дърдавец. 17 вида птици, които гнездят на територията на Атанасовското езеро са включени в Червената книга на България: речна рибарка, средиземноморска чайка и други. Голямото разнообразие от птици, които могат да се наблюдават близо до Атанасовското езеро се дължи особено на миграционния път Виа Понтика, който минава през района. Най-голям брой птици могат да се видят тук по време на есенната миграция.

Текстовото съдържание е достъпно при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер; без непроменяеми раздели, без предни и задни корици.   Уикипедия
Избрани сайтове езерото

Най-актуални страници езерото

  • Албания - Земята на орлите АЛБАНИЯ - Земята на орлите (автобус)

  • Автобусна екскурзия до Охрид - Охридска магия 2019г. Охридска магия - 3 нощувки (автобус) 2019г.

  • Тайнственият Лаос и Виетнам - новото лице на Индокитай 23.11.2019г. повече » ...