Алиботуш

от Уикипедия, свободната енциклопедия

ГЕОГРАФИЯ

Алиботуш е резерват разположен в югозападната България в планината Славянка.

"Алиботуш" е обявен за резерват с обща площ 1185,8 ha с Постановление №1171 на Главно управление на горите от 24.11.1951 г., за да се запази най-голямото находище черна мура, която е балкански ЕНДЕМИТ. По богатство и разнообразие на растителни видове Славянка е естествена ботаническа градина, която поради недостъпността си относително е запазила и до днес първичният си вид и красота. От ранна пролет до късна есен тук не спират да цъфтят най-различни и редки за природата растения.

Резерватът се намира в планината Славянка. Обхваща територии с различна надморска височина, от 1140 до 2212m.

Геоморфологичните форми в Славянка са разнообразни. Извесно е билото Св.Константин, което се спуска от в.Славянка и се дели на два клона: единият стига на север до долината на Мътница, а другият - на североизток и изток край южната граница на гората. Близо до в.Славянка двете била стават много стръмни, а масивът като цяло има форма на купол.

На източния склон на билото има няколко по-големи възвишения – Брезата, Св.Константин, Митницата, Теплешки връх и Чаплен баир.

Карстовият строеж на планината причинява бързото обезводняване на резервата. Под в.Славянка извира р.Мътница, която има обширен водосборен басейн на територията на няколко села: Парил, Тешово, Лъки, Гайтаниново, Нова Ловча, Илинден и Петрелик. Поради ерозиралия терен, реката често влачи много наносни материали, от където идва и името ѝ. Ето защо при вливането си в р.Места тя образува огромен наносен конус

КЛИМАТ

Според климатичното райониране на България, резерватът попада в среднопланинската подобласт на планинската климатична област. Средиземноморското влияние обаче е много силно: това лесно се вижда от режима на валежите, които имат есенно-зимен максимум и летен минимум. Средните температури в студеното полугодие са много по-високи от средните темперетури за съответните надморски височини в останалите части на страната. Влиянието на фьона е отчетливо по северните склонове на Славянка през зимата и през прохладните сезони.

Средногодишната темперетура за най-ниските части на планината е 14 градуса С, а за най-високите-около 6 градуса С. Средната продължителност на периода със сравнително устойчива температура (над 10 градуса по С) за ниските части на резервата е 200-220 дни, а за най-високите 130 дни. Валежите са между 700-900 mm, а за най високите части – и над 900 mm годишно.

Дъждовното подхранване на реките е 25-30% от общият обем на отока. Преобладава подпочвеното подхранване, докато снежното е едва 20-25% спрямо общият обем.

Почвената покривка не е особено разнообразна. Ниските части на резервата почвите са канелени горски, а във високите - кафяви горски почви. Преобладават хумусно-карбонатните почви (рендзините). Срещат се също канелено-подзолисти, а по високите части - планинско-ливадни почви.

Хумусно-карбонатните почви са плитки до средно дълбоки, каменисти до скелетни. Ситнозематим евогат с хумус и с общ азот. Обикновено са сухи, топли и с малка мощност на почвения профил. Те обуславят наличието на бедни до средно богати месторастения. Ниските части са подходящи черноборови белоборови насаждения, а местата над 1300-1400m н.в.-за черномурови. В ботанико-географско отношение резерватът спада към самостоятелния район Славянка на Македоно-Тракийската провинция на Средиземноморската подобласт.

ФЛОРА

Изследователите определят Славянка като уникален природен кът именно заради богатството му на растителни и животински видове. Върху незначителната му площ преди разширението имаше над 1400 вида висши растения. Не случайно резерватът е считан за ключов флористичен формообразувателен център на Балканският полуостров.

Тук на едно място могат да се видят растителни видове, характерни за средиземноморските вечнозелени гори, както и редица растителни видове, които са типични за централна Европа. В иглолистния дървесен пояс преобладават черен бор, бял бор, обикновен смърч и ела. Особено ценни са бяла мура и черна мура, които рядко се срещат в България (черна мура се среща само тук и в Пирин). В резервата се намира най-голямото находище на черна мура като някои дървета във високите части са на възраст над 400 години.

В по-ниските части на планината, в широколистния пояс преобладават видовете бук и воден габър, а на места се срещат и кестенови дървета. Храстовата растителност в резервата също е изключително разнообразна. Установени са видовете тис, кошаниново бясно дърво, вълче лико и други.

Тук има над 20 вида български ендемични растения, а 5 от тях не се срещат никъде другаде в страната. Преобладаващият дървесен вид е черният бор (Pinus nigra), който расте в ниските части на резервата. Над него се е настанила черната мура (Pinus leucodermis), чиято горна граница минава на 1800m н. в. Тук се намира най-голямото находище на черна мура на Балканите -главна причина територията да стане резерват.

Горите от черна мура са на средна възраст 60-120 г. Има отделни дървета на възраст над 200 г., рядко до 400 г. Височината на тези дървета е над 30m. В ниските части на резервата има бук (Faagus silvatika) и воден габър(Ostrya carpinifolia), докато в горните може да се види бяла мура (Pinus peuse).

Обикновенно букът и елата (Abies alba) се срещат на сенчести и по-богати месторастения, докато най-бедните места са заети от черната мура. Интересно е, че тук може да срещнете тис (Taxus baccata).

Още по интересна и разнообразна е тревната растителност. Богатството на тревни видове е обуслувено от благоприятните почвени и климатични условия, и особено от карстовия терен, който е своеобразен оазис за южни и топлолюбиви видове.

От ендемитите заслужава да се споменат борисовата ела (Abies borisi–regis) и кошаниновото вълче лико (kosanini), което е терциерен реликт и балкански ендемит. То се среща и на други места в Югозападна България, както и от Боздаг планина до планините в Албания. В Славянка расте между 1000 и 1800 m н. в.

От защитените растения трябва да се отбележат венериният косъм (Adianthum capilus-veneris), дряновската кандилка (Fritillaria drenovskyi) и особено родопската съсънка(Pulsatilla rhodopaea). Това е най-красивата едра цветна съсънка. Среща се и в Родопите. Цветовете ѝ са единични, с правилна звънчевидна форма. Венчелисчетата са тъмнолилави отвътре и светлолилави отвън. Многобройните власинки им придават сребрист и пухкав вид, откъдето идва и народното име на съсънката - котенце.

Само в Славянка се среща и изключително редкият балкански ендимит зюндерманова поветица (Convolvulus suendermanii). Красивите ѝ розово-бели и тъмнорозови фуниевидни цветове разнообразяват варовитите сухи каменисти терени на резервата. Красотата ѝ се дължи на Сребристобелите власинки,които я покриват.

В Славянка и в резервата се среща и родопското лале (Tulipa rhodopaea), открито и описано, наименувано на латински от чешкия учен Йозев Веленовски. Като балкански ендемит, това лале се среща също в Родопите, Македония и Гръцка Тракия. С едрите си тъмно-или виненочервени цветове и с вълнообразните краища на венчелистчетата си е сериозен конкурент по красота на градинските лалета. Сега се използва като изходна форма за селекциониране на културни форми.

Интересно е също и красивото ендемично наше цвете стрибърнова каменоломка(Saxifraga siribrnyi), която със своите малиненочервени цветове ярко контрастира на белезникавият карстов фон.

Много красив тециерен реликт и балкански ендемит е дългошпорестата теменуга (Viola delfinanta),която у нас се среща само по пукнатините на варовиците и на варовитите терени на резервата. Това е извъредно оригинална многогодишна туфеста теменуга с едри розово- червени цветове. Освен в България може да се срешне още в Гърция - в Боздаг планина, на Олимп и на Халкидическият полуостров.

Ендемит на Славвянка е и парилската метличина (Centaurea pariliana). Тя има красиви червени цветове и расте по варовити скални терени. Друг ендемит на Славянка е шахтиевата дрипавка(Crepis schachtii).

От останалите видове заслужават внимание краинската (ницовата) телчарка (Poligala Nicaeensis), лъжливият зърнастец (Rhamnus fallax) и маслиновидното вълче лико (Daphne Oleoides), което е вечнозелен храст със сиво черна кора и с власинчести отдолу листа. Цветовете му са бели или белезникави, а плодовете-червени. Защитено е от закона също като кошаниновото вълче лико

ФАУНА

Животинският свят в резервата е много разнообразен. Установени са над 1200 вида насекоми. Наред с типичните за страната видове - сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), заек (Lepus europaeus), лисица (Vulpes Vulpes), язовец (Meles meles) и др.

Срещат се и много средиземноморски видове. По-известни са чакалът (Canis aureus), два вида костенурки (Testudo graeca, T.eversmanii), македонски гущер (Lacerta erchardi), изключително рядката котешка змия (Telescopus fallax) и др.

Особено много са средиземноморските представители на безгръбначните животни – над 55-60% от всички безгръбначни в резервата.

Текстовото съдържание е достъпно при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер; без непроменяеми раздели, без предни и задни корици.  Уикипедия
Избрани сайтове Славянка