Птици: Познати ли са лешоядите у нас?

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Познати ли са лешоядите у нас?

Интересни резултати от проучването на общественото мнение във Врачански, Централен Балкан, ПП Сините камъни и Котленска планина. Целта на проучването бе да разкрие нивото на осведоменост по въпросите, свързани с опазването на лешоядите в България, НАТУРА 2000 и природозащитата като цяло, както и готовността за сътрудничество и включване в преки природозащитни дейности.

В рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 Националния център за изследване на общественото мнение (НЦИОМ) проведе регионално проучване на територията на четирите целеви района – Врачански, Централен Балкан, Природен парк "Сините камъни" и Котленска планина. Интервюирани бяха 650 местни жители, както и 103 представители на местните власти, неправителствени организации, паркова администрация, собственици на хотели и лесничеи. Целта на проучването бе да разкрие нивото на осведоменост по въпросите, свързани с опазването на лешоядите в България, НАТУРА 2000 и природозащитата като цяло, както и готовността за сътрудничество и включване в преки природозащитни дейности.
Резултатите от това проучване ще се използват пряко в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България”, за да се привлече и мотивира местното население за опазване на лешоядите и природата като цяло и се подобрят каналите за сътрудничеството между организациите, работещи в района и институциите и местните жители.
Напомняме, че в целевите територии има защитени територии с висок природозащитен статус – Природен парк "Врачански Балкан", Природен парк "Сините камъни" и Национален парк "Централен Балкан", както и активно работещи неправителствени организации – Зелени Балкани, Фонда за защита на дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици, Българското дружество за защита на птиците, затова резултатите от проучването донякъде изненадаха екипа ни.
Ето някои любопитни открития на експертите от НЦИОМ по въпросите, свързани с отношението на местното население:
Природозащитни организации:
- Като цяло са със слаба популярност в целевите райони - само една трета от жителите посочват конкретно име на НПО, когато са запитани; най-популярна е Зелени Балкани;
- 61 % от експертите посочват Зелени Балкани като позната организация, 21 % - БДЗП. Природозащитните организации са най-слабопознати в Централен Балкан!
- Зелени Балкани е най-позната сред населението с висше образование, на възраст 50-60 години или експертите, свързани с горска/природозащитна дейност, мъже;
- От работилите със Зелени Балкани, най-голям процент са посочили, че са изпращали ранена птица към Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
- Основният природозащитен проблем, който вълнува местното население са горите и тяхното опазване.
- Две трети от интервюираните биха се включили в природозащитни дейности - повече хората от Враца и Централен Балкан и по-малко тези в Сливен и Котел;
Също така според основната част интервюирани, МОСВ е институцията, която трябва да се справя с природозащитните проблеми на България, а неправителствените организации играят доста по-малка роля.
За лешоядите:
- Най-познат е белоглавият лешояд, но не и като гнездящ/наличен в целевите райони. Най-слабопознат е видът във Враца!
- 46 % от интервюираните смятат, че основното отношение на местното население към лешоядите е просто липса на интерес!
- Най-висока съпричасност към опазването на лешоядите заявяват хората в района на ПП Сините камъни;
- Според 38 % от експертите нищо не заплашва лешоядите в техните райони;
- 67 % от интервюираните смятат, че има хора, които биха навредили на лешоядите, особено във Врачански Балкан!
- Откъм консервационни дейности, най-предпочитани сред местното население са пасивните - подаване на сигнали за видени птици, умрели животни и нарушения, най-слаб инетерес има към подхранване, наблюдения и т.н.;
- 17 % от хората в целевите райони сами предлагат реинтродукцията като вариант за опазване;
Мрежата НАТУРА 2000
- Като цяло е сравнително добре позната в целевите райони;
- 72 % от интервюираните са с позитивно отношение;
- Негативно отношение е демонстрирано основно в района на Сините камъни;
За повече информация:
Елена Кметова – ръководител на проект „Завръщане на лешоядите в България”
Моб. тел. 0885219557, e-mail: ekmetova@greenbalkans.org


 - Проекта е осъществяван с подкрепата на LIFE на Европейската Общност


Избрани сайтове лешоядите